ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

ی Ԙ = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ   = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ  ی ی = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ Ԙ= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ ی ی = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ юی= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ ی= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ یی= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ   یی

 ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ ی ی ѐ= ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی = ی  یی  یȘ ی ی = ی  یی  یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی یȘ ی ی ѐ= ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی یȘ ی ی = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی ѐ= ی ǘҘی = ی ǘҘی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی = ی ǘ  ی = ی ǘ  ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی ѐ= ی ǘ ی = ی ǘ ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی   = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  ѐ= ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی- ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی

 ی  =ی  = = ј ی = ی ی =ی ی ی = ǘ ی = ј ی  = ی  =ی ѐ  =  =ی = ی=ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ј ی یȘ  ی ی- јی  Ґ = ی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج  

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

ǘ ی یی

 

  page    1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

Ϙ ی ی یی

ی

- ی ی - ی - 15

44218861-021

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

     ی ی

 

ǘ ی , ј ی , ی , ی ̡ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

ǘ ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , ی ی ی یی , ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی ǘ ی , ј ی , ی , ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ̡ǘ     , ј     ,     ,          ,      , ј     , یی     , یی ی     ј ی  , ј ی  , ی ,  ی  ی  ,  ی  , ј ی  , یی ی  , یی ی ی  ј ی   ݘ Ϙ , ј ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , ј ی   ݘ Ϙ , یی ی   ݘ Ϙ , یی ی ی   ݘ Ϙ  ǘ ی ی ی ی , ј ی ی ی ی , ی ی ی ی , ی ی ی ی ی ی ی ی , ی ی ی ی , ј ی ی ی ی , یی ی ی ی ی , یی ی ی ی ی ی

 


 

  ی ی گفتار توان گستر ѐی ј ی ی  

 

           ј

 

  ی ی ی ی ی ی ی јی ј ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی .   

 

  

         ی  

 

        ی ی ј    

 

            ј

 

 

  

 

 

 

 


 

 

Ԙ ی ی ی ی ј ی ѐ :: ј ::ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی ( ی ی ی ی )

 


 

ی ی یی

ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .ی ی ی ی ی ی ی ی.


ی ی ی ی

 5 ј ј ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی
 

 

ی ی ی ی

 


 

 

ی یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی یی .ی ی ی ی ی ی ی

 

ی ی ی ی
 

 


 

 

یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی   یی .

 

ی ی ی ی
 


 

ی ی یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .


ی ی ی ی

 


 

ی ی ی 8 یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .


ی ی ی ی
 

 


 

 

ی ی 30 یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .ی ی ی ی ی ی ی ی


ی ی ی ی

 


 

ی 8 یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی
یی .

ی ی ی ی
 

 


 

 

ی 5  ј ј ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی
 

 

ی ی ی ی
 


 

ی    6  ј ј ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی


 

ی ی ی ی

  

 

 

= ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   _Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ یی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ Ԙی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ǘј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ Ԙی ییј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی Ԙی ʐј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑی Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ی Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  یی ی ی ی= ی یȘ ی ی   Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ی  Ԑی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   = ی یȘ ی ی  ی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Medical Movie Clips ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ǘ یی Ԙیј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی یی ی= ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   = ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    = ی یȘ ی ی  ј    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ю ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    -    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   = ی یȘ ی ی      = ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی      Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی       Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԑ   Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ю ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی       ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ()ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی Ԙی ی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ی ʐ ی ی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی ی Ϙ Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی ی Ϙ Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی ی  Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԑ  Ґј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  Ԑ Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ییی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی ی یی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی ی Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  ی یی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی  Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی  ʘ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی  Ϙ Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی  ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  Ϙ Ԑیј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی یی ی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی  юی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی ی ی Ϙ Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ی Ԙ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی Ԙی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی یی ی Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ی ی Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ی ј ی Ϙ Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی Әی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی эی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ǘیی ј ی یی ی  ی ییј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ ییی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی   ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یԐی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ییی ی ی ј ی یی ی  ی ییј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی  ʘی Ԙی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی  ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی ی ی - ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یی ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی ی ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ǁ () ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ǁ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ѐ   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ю ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ә ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ю ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ʐ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ϙ Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ǁ ( ) ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ Ϙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԑ  () ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ј Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ϙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ǁ () ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  ǁ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی  Ԙ Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی ی یȘ ی ی

 

 

 ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی  ј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ= ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی ѐ= ی ǘҘی = ی ǘҘی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی = ی ǘ  ی = ی ǘ  ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی ѐ= ی ǘ ی = ی ǘ ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی   = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی

 

 

 

= یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  _Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ یی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ǘј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی ییј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԙی ʐј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑی Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ی Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  یی ی ی ی= یی ی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ی  Ԑی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   = یی ی  ی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Medical Movie Clips ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ǘ یی Ԙیј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی یی ی= یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   = یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    = یی ی ј    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    -    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  = یی ی      = یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی      Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ   Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی      ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ()ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԙی ی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ی ʐ ی ی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی Ϙ Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی Ϙ Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی  Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ԑ Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ  ییی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی یی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی یی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی  ʘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  Ϙ Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ϙ Ԑیј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی یی ی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی  юی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی ی Ϙ Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ  ی Ԙ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԙی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی یی ی Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ی ی Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ی ј ی Ϙ Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Әی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی эی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ǘیی ј ی یی ی  ی ییј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ ییی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی   ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یԐی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی ی ј ی یی ی  ی ییј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ʘی Ԙی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی - ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ () ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ѐ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ә ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ʐ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ϙ Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ ( ) ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ Ϙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  () ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ϙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ () ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی


 ی ʐی ی ی Ș ییی - یی ی یȘ  ی ј یی - ǘی

ی یϐیی Ϙ ی ύ ی ʘی

 

Ϙ ύ  - ی - ی ی   ی ی (autism spectrum disorder)  ی ی

 

ی SI  - ی یی  - ی -  ǎ ی ی ییی - ʐی ییȘ یȘ

 

  ی یی Ϙ ی ی ј ی ی .

 

 


 

 

 

 • ј - - یی -  - ی ی - ی - -

 • یی ی

  تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

 •  
 •       34405830-026-09121623463

 


 

     ی Ϻ .

     ی ی ϐی ی .

 

                     یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    ی  ی   یȘ ی ی   ی     یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی     یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی     ی  ی   یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی                   ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی      ی یȘ ی ی ی   ی ј ی      ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی      ی یȘ ی ی ی   ی ј ی                  ی ј ی     ی   ی ј ی    یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی  ѐ

         

                       јی ی ی ی         јی ی ی یی ی                јی ی ی  ی ی

 


ی
  ǐ ǎ ǎ ϡ 50 ٢ ٢   

 ی Ԙ  
  ٢ ٤ ϡ
 
  ʘی     
  ϡ   
 


 

یی یʿ
ی
یی Ϙ ی ی јی  Ϙ ی ǡ Ԙ  ی Ԙ ی ی ی ی   یی ی ј یی ( ǡ ݘ ) ύ Ԙ  Ϙ ی ی Ȑیϡ ј ی ی ی ی Ԙ
یی Ϙ Ͽ
Ϙ یی ی  ی ی ی Ϙی ی   Ϙ ی ی    speech and language pathologist    () یی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی
ی ی یی

Ϙ ی (ی - ) ی
ی ی ی ی ی ی
یی ی ی ( ǘ )
ی یی Ԙ ϡ ی ی یی
ی ی   ی ی ی ј ی ی ی ( э Ϙ ی ی ی ϡ ی ی Ϙ ǘی ( یی) ی ی ی )
Ԙ

Ϙ ѐ

ی ی ی ی ی
ј ی ی یی یی
ی ی Ԙ ϡ یی ی
ی ی ی یی ی ی ی ی ǡ ݘ ی ј ϡ ј
э ی ی ی ی Ԙ
ی ی ی Ԙ
ј ی ی
ی ی ی ی ϡ ی ی ی ʘی ی

ی Ԙ

ǡ ݘ / ی
ی
ی Ԙ یی یʐی ی ی
Ԙی ی ی ی ј ی
ی ی ی ( ǘ ی ی ی ی ی ی یی ی )
Ϙ یی ی ی Ԙ ی یϐیی ی Ԙ

ی ی

ی یی یی یی ی ی یی ی ی
ی      speech and language pathologist ی ی ϡ Ϙ یی ی  ی یی یی ی јی ی ی   ی یی (ǘی) ی ی ی ی ϡ ی ی Ȑی ی ی ی

 

 


 

 

ی ی ی (autism spectrum disorder)

ی یی ʝی ی Ԙ Ԙ ی یјی ی ݝǁی ی

ی ی ی ی ی ی ی (autism spectrum disorder) یی ۴ ی ی  ј یԐیی یی یییی ی ی   ی ی یی Ϙ ϡ یی

ی
ی ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی   ی ی э ی ϡ ی ی   ی ی ی ی ی  
  ی ی
  ییی ј ϡ ی
  ی ی
  ی
  ی (ݝی یی ی)
  ی ی ی ی

۷ ی
  یی ی ی
  ی ی ی
  ی ی ی یی ی
  ی ی ی ی
  ی ی
  ی ی ی
  ی ی ییی ی ی

۱۲ ی
  ی
  ʘ ǎ ی ی
  ј ʘ ی ʘ ی
  ی ی ژӝ ی
  ی ی ی ی

۲۴ ی
  ی
  ی ۱۵ ی
  ی ی ی
  ی ی
  ݝی ی ی
  ی ی ی
  ی ی

јϘ ѐ
Ϙ ѐ ی ʝ ڝ ی   ی یی ʝی ی Ԙ Ԙ ی یјی ی ݝǁی ی

ی Ԙ ی ی јی
  ی ی ޝیی یϡ
  ی ی ی ی
  ی ی ی ی
  ј Ԙ
  ی ی
  ی ی یی ϐی
  ی ʘ ی
  ی
  ی ی ی
  ј ییϡ ی
  ǘԝی ی ѡ ی ی ی
  ی
  ی ی یی ی
  ѐ یی Ԙ
  یی ј ی ی ی ی

    ی ی


2 3 ی ی (autism spectrum disorder) ی ی یی ʘی     ی ی ی ی    ی ی ی јی   ی ی ی ی ǐ

 

https  //telegram.me/gofta_tavan_gostar    یϘی ی ی Ͽ

Ϙ ی ʘ ی. ی ی ی یϡ ی یی ۲ ی ی ی ۲ ی Ȑی. ی ی Ϙ ی. Ϙی ی ییی ی- јی ی ی یی ی. ی ی Ϙ ی ی ی . ǐ ۲ ی Ϙی ی ʘ یʡ ی ی .

یی ʿ ی Ϙ یی ی ی Ͽ

ی ی یޝ ی ی. 㻡 Ȼ ϻ یی ی یی ӻ һ ی ی ی ǡ ѻ . ی ی ی ی. ی Ϙ ی ی ی . ی ی ی ی یԝی یی Ԙ ی Ϙ ی. ی ی یی ی Ϙ Ԙی .


ǐ یی یی ʡ ی ͝ی یʿ

ی ѐی Ԙی ϡ ʝ ʝی ی ی ј ی.

ی ییی ی Ϙ ύ ی ی Ͽ

ی ی Ϙی یϡ ی ᝁیԝیی یی ی ی ی ی ʝی ی ی ʝی ی јی ی یی . ی یی ی ی ی یی ȝ ϐیی ی یی ی-јی ی ی یϡ Ϙ ی Ԙ ی ی Ϙ یԝیی . ی ی یȝی ی Ϙ ی یی ی ی Ԙ ی یی ی ی Ԙ ی. ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی یی 䝘 ʿ

ی ǐ ϡ 䝘 ی یی ǐ Ϙی ʝی јی-ی یی یی ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی 䝘 ی ی Ϙ ی ۳ ی ی ی. ی ی ی 䝘 ی ی. ی (stuttering) ی .

ی ی ی یҡ ی

Ϙی ی ی ی ی ی ی یی ی یϡ یی ی ʐی ی یی . ی ی . یی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی ی ϐی Ϙ ی ی؝ی ϐی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی . ی یی یȝ ԝی ی Ϙ . یȝ یʝ ی ی ی ی ی ی ی یی ڡ ی .دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next       
          

    آخرین نوشته ها

         

       ی

       یی ی   94  

                     1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

      یϘ 1 ی

      یϘ 2 ی

      یϘ 3 ی

       ی ی  ( )

       ی

        ی ی

       ی ی ی

       ی ی      ی        

        ј ی یی      

        ǘی

       ی ی ی

       ی یی    ی јی  

       ی یی   ی 

       ی ی

       ی

       ی ی

       ی јی  ی ی

          

       یی

       ی ی

       ی یی јی ʘ

       ی ی

       ی

       ی

       یی јی ʘ

       ی ی

       ی ϐی

       ی ی ی ی ی ی ј
     
 یی ی ی
      
ی ی یی
      
ی ی ی ی ی یییی ی ی
      
ی ی ی
      
ی ی ی
       
ی ی ی ی ییی
      
 ی ǐی ی
      
 ی ی ی ی
      
Ԙ ی ی ی

       ϐی ی

        ی

       ϐی ی

       ѐی ی ی
     
 Ԙ ی ی ی

       ی یی    audio editor & recorder

        ی ی

      ی ی ییی ی Әی 

        ی ی

       ی ј ی ی ی ی
   
   ϐ

     یэی ی یی (AIT)

     ی یی ی ی یی ی ј

      ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

      

       ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

       ی ی

       ی ی (autism spectrum disorder) 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی (autism spectrum disorder) .  

       Ϙ ی

       یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

        ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

       

        ی ی ی Ԑ -

     ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

        (stuttering)

       -

        ی

       Ԑ , ˜

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 

 

یی    

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 •  ی ی ی ی ی ی ی     

   


        ی ی ی  یی ی    

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    ی ǘ ی   ی .

  •    Ԙ Ϙ .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

     

  ی ی ی ی ی ی
   
   
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی