= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخآبرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد آبهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چآبهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكآبردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بآبل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بآبل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بنآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدآبنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زآبل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشآبور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

بهترین کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آدرس گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آدرس گفتاردرمانی تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آدرس کاردرمانی تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آدرس کاردرمانی کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسامی گفتاردرمانان ایرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسامی کاردرمانان تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش و پرورش کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش و پرورش تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پورتال گفتاردرمانان ایران

 

 


 

 

 

لکنت شکن دیجیتال ورژن دومرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

لکنت شکن همراه ...ویژه رفع لکنت (stuttering) و حرکات ثانویه صورت و فکها و زبان و ایجاد هماهنگی در تنفس و گفتار

 

       بدون نیاز به تنظیم متوالی ...پرتابل..  مطمئن.. قابل شارژ  ...D.S.A

 

لطفا  در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر این لینک را کلیک کنید

 

توضیحات تکمیلی

 

 


 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج  

 

 

                     بهترین گفتاردرمانی کرج مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سآبقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= برنامه های نوروفیدبک مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نوروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


1
سازماندهی واحدهای سازمانی 􀁙
فصل
اول
2
1 تعریف واحد سازمانی
واحدی است حقیقی یا مجازی با مشخصاتی خاص که جهت صدور آبلاغ کارکنان و یا ثبت اطلاعات
کلاس و دانش آموز در سیستم بکفا، مورد استفاده قرار می گیرد
2 ماهیت واحد سازمانی
1 2 واحد سازمانی حقیقی
واحدی است عینی که در یک مکان فیزیکی مشخص، برای ارائه خدمات متناسب با وظایف تعیین شده
تشکیل می گردد (مانند آموزشگاه، اداره، کانون فرهنگی و تربیتی، درمانگاه، اردوگاه، مجتمع ورزشی و)
2 2 واحد سازمانی آموزشی
کلیه آموزشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی، داخل و خارج از کشور در هر یک از دوره های تحصیلی
(پیش دبستانی، آبتدایی، راهنمایی، متوسطه نظری، فنی و حرف های، کاردانش، پی شدانشگاهی، مراکز تربیت معلم، دانشگاه، دانشکده
و آموزشکد ههای فنی و حرف های)، استثنایی، استعدادهای درخشان، بزرگسالان، آموزش از راه دور، شاهد، ایثارگران،
نمونه دولتی، شبان هروزی، هیأت امنائی، دبیرستا نهای وآبسته و هنرستا نهای جوار، آزمایشگاه مرکزی
3 2 واحد سازمانی اداری معاونت ها، ادارات کل و دفاتر حوزه ستادی، سازما نهای وآبسته، سازمان
آموزش و پرورش استانها و مناطق/نواحی
4 2 واحد سازمانی پرورشی
کانون های فرهنگی و تربیتی، مجتم عهای ورزشی، مراکز مشاوره و روانشناختی، اردوگاههای دان شآموزی،
پژوهش سرای دان شآموزی، دارالقرآن، مراکز مشاوره وراهنمای خانواده، سازمان دان شآموزی، اتحادیه انجمن های
اسلامی دانش آموزان، بسیج فرهنگیان و دان شآموزی
5 2 واحد سازمانی رفاهی
باشگاه و خانه معلم، کلینیک و درمانگاه فرهنگیان، تعاونی مسکن و مصرف فرهنگیان
6 2 واحد سازمانی مجازی
واحدی است فرضی که دانش آموزان یا پرسنلی را که دارای ویژگی خاصی بوده و در هیچ واحد سازمانی
حقیقی قرار نم یگیرند (مانند واحدهای سازمانی گرو ههای آموزشی، معلمین راهنما، هسته های مشاوره، معلم جانشین، مأمورین و
منتقل شدگان و) در بر می گیرد
3 زمان فعالیت واحد سازمانی آموزشی
1 3 دو وقته
تحصیل یک گروه دانش آموز در دو وقت صبح و عصر در یک ساختمان دو وقت کاری این آموزشگاه ها در
مجموع یک واحد سازمانی محسوب شده و یک کادر اداری قآبل تخصیص است
2 3 دو یا چند نوبته
تحصیل دو یا چند گروه دانش آموز در یک ساختمان، با اوقات کاری متفاوت که هرنوبت یک واحد سازمانی
مجزا با کُد سازمانی مستقل قلمداد گردیده و به صورت مجزا کادر اداری قآبل تخصیص است
3
4 وضعیت واحد سازمانی آموزشی
1 4 مستقل
آموزشگاه فعال در یک نوبت کاری از یک دوره تحصیلی
2 4 مجتمع آموزشی
آموزشگاه ها در یک نوبت کاری با بیش از یک دورۀ تحصیلی و داشتن حداقل 1000 نفر دان شآموز
3 4 ضمیمه و ضمیمه دارد
در صورتی که فعالیت یک آموزشگاه در یک نوبت کاری متشکل از دو یا چند دورۀ تحصیلی مختلف باشد و
محسوب می شود و « ضمیمه دارد » در یک یا دو ساختمان جدا تشکیل شود آموزشگاه دارای بیشترین دانش آموز
آموزشگاه بزرگتر و « ضمیمه » طبق درجه بندی مدارس تخصیص نیرو خواهد یافت لکن آموزشگاه دیگر بصورت
بدون تخصیص کادر مدیریتی و خدماتی تحت مدیریت آموزشگاه بزرگتر اداره م یشود و در صورت مساوی بودن
« ضمیمه » و آموزشگاه های دیگر « ضمیمه دارد » تعداد دانش آموزان وضعیت آموزشگاه دوره تحصیلی بالاتر
شناخته می شوند بهرحال مجموع تعداد دان شآموزان چند آموزشگاه ملاک درجه بندی مدرسه خواهد بود
تشکیل « ضمیمه دارد » تبصره در صورتی که مدرسه ضمیمه در ساختمان واقع در مکانی دورتر از مدرسه
منصوب تا ضمن « ضمیمه » شود با آبلاغ رئیس منطقه یا ناحیه یکی از دبیران مدرسه به عنوان معاون مدرسه
انجام تعهدات آموزشی به طور کامل مسئولیت نظارت بر امور جاری را عهده دار بوده و حق سرپرستی معادل
معاون مدرسه درجه یک دریافت خواهد کرد
5 ایجاد و یا تغییر اطلاعات واحد سازمانی
به هر واحد سازمانی یک شُماره 8 رقمی به عنوان کُد واحد سازمانی و یک شماره 8 رقمی دیگر نیز به
عنوان کد فضا اختصاص داده م یشود، واحد آمار مناطق آموزشی پس از تثبیت، انحلال یا تغییر فیلدهای اصلی
واحدهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط، از اول تیر تا نیمه شهریور ماه از سازمان آموزش و پرورش استان
متبوع درخواست کُد واحد سازمانی می نماید، (در شرایط اسثتنایی که تاسیس واحد سازمانی جدید پس از نیمه شهریور ماه
موضوعیت می یآبد، علی الخصوص ساختمان های جدیدالاحداث که از سوی ادارات کل نوسازی جهت بهره برداری در اختیار آموزش
و پرورش قرار می گیرند، درخواست کُد فضا و واحد سازمانی در طول سال بلامانع است) بر اساس پیشنهاد منطقه یا ناحیه پس
از تایید سازمان آموزش و پرورش استان و بررسی توسط اداره کل نوسازی مدارس، مجوز تخصیص کُدها توسط اداره
کل امور اداری و تشکیلات با همکاری مرکز برنامه ریزی، آمار، فناوری اطلاعات و تحول بنیادین صادر می شود
ضمنا کلیه واحدهای سازمانی و یا ساختما نهای مستقر در یک بآب فضای آموزشی دارای یک کد فضا می باشند
لکن ممکن است در یک ساختمان یا یک بآب فضای آموزشی فیزیکی، یک یا چند واحد آموزشی، تربیتی و در یک
یا چند دوره تحصیلی و یک یا دو نوبت کاری وجود داشته باشد که برای هر کدام بطور مجزا کُد واحد سازمانی
اختصاص می یآبد و کد فضا برای همه آنها تکرار م یشود
انجام مراحل فوق (ایجاد، انحلال، تغییر اطلاعات واحدهای سازمانی) تحت وب صورت می پذیرد همچنین برای
مشخص شدن واحدهای سازمانی بلا استفاده (فاقد دانش آموز و) کد خاص در نظر گرفته شده است
4
چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی 􀁙
فصل
دوم
5
بخش اول
« کلیات »
1 مقررات
1 1 کلیه فعالیت هایی که انجام آن مستلزم تخصیص نیرو به صورت موظف یاغیرموظف (حق التدریس/
خرید خدمات آموزشی، بهداشتی، فوق برنامه و پشتیبانی) باشد، صرفاً در چارچوب مفاد این برنامه که مجازشناخته شده
است می بایست صورت پذیرد وتمامی شیوه نامه های قبلی درخصوص به کارگیری نیروی انسانی، لغو وبلااثر
می گردد
2 1 حداکثر تعداد نیروی انسانی قآبل سازماندهی برای سال تحصیلی 89 1388 جهت کلیه فعالیت های
مرتبط با مدارس دولتی و غیردولتی (آبتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی) اعم از رسمی، پیمانی، حق التدریس و
خرید خدمات آموزشی، پرورشی و فوق برنامه که در این برنامه مجاز شمرده شده است، می بایست صورت پذیرد
تبصره 1 از آنجا که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه 230 /د سال 1358 قآبلیت اجرایی
ندارد و برای رفاه حال همکاران ستادی و اداری اجازه داده م یشود نیروهای مشمول بخشنامه مذکور بتوانند با
حفظ سوآبق مربوط در حال حاضر (یا فرصت های آتی) در واحدهای آموزشی یا اداری یا پرورشی منطقه با موافقت
رئیس منطقه اشتغال یآبند و هرگاه در ستاد ادارات به وجود نیروی آموزشی برای تصدی پست اداری نیاز باشد با
رعایت شرایط احراز پست مربوط، انتقال و انتصآب نیرو بلامانع می باشد (برحسب نیاز، جآبجایی نیروها بین مدارس و
ستاد با رعایت شرایط احراز پست، با احتسآب سوآبق تجربی مربوط بلامانع است)
تبصره 2 تراکم کلاس و نسبت دانش آموز به نیروهای آموزشی در مناطقی که با کمبود فضای آموزشی
مواجه هستند خصوصاً برای مدارس راهنمایی، متوسطه و پی شدانشگاهی با رعایت حداکثر مجاز تراکم به
گونه ای تنظیم شود که نیاز به تشکیل مدارس دولتی دو نوبته به حداقل غیر قآبل اجتنآب (با تأیید کمیته برنام هریزی
آموزش و پرورش استان) در مناطق شهری تقلیل یآبد
3 1 صدور هر نوع آبلاغ و گواهی انجام کار برای افرادی که راساً از طریق مراکز غیر دولتی مرتبط با
آموزش و پرورش نظیر مهدهای کودک و پیش دبستانی، درمانگا هها و کلینیک های فرهنگیان، باشگاه ها و
خانه های معلم، مراکز مشاوره و راهنمای خانواده، مراکز آموزش ازراه دور، انجمن های اولیاء و مربیان مدارس،
6
مراکز آموزش بزرگسالان و نظایر آن ها به کار گرفته م یشوند و نیز پرداخت هرگونه وجهی به عنوان
حق التدریس/خرید خدمات یا حق الزحمه به افراد یاد شده، توسط ادارات آموزش و پرورش ممنوع م یباشد
4 1 با عنایت به تفاو تهای استانی از نظر پراکندگی جغرافیایی، آب و هوایی، فرهنگی و اجتماعی،
تراکم دان شآموزی، تعداد نیروهای موظف، ح قالتدریس و و به منظور استفاده بهینه از منآبع انسانی در سطح
استان و مناطق آموزشی انجام برخی از امور در این برنامه به عهده کمیته برنام هریزی آموزش و پرورش استان
قرار داده شده است که کمیته مذکور م یبایست ضمن در نظر گرفتن کیفیت و مصالح آموزشی و پرورشی، بالا
بردن سطح پوشش تحصیلی و در اولویت قرار دادن تخصیص نیرو به مدارس دولتی، اعتبارات و مقررات موجود
را نیز مد نظر قرار دهد در همین راستا یک نسخه از کلیه مصوبات کمیته مذکور پس از صدور برای بررسی و
نهایی شدن به معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش ارسال خواهد شد تا در سیستم
بکفا اِعمال و در مراحل نظارت و رتبه بندی مورد استفاده قرار گیرد
در مورد فعالیت هایی که دارای شاخص مصوب بوده و در برنامه نیز ذکر شده اند از طریق سیستم بکفا اعلام
نیاز خواهد شد مگر آنکه در متن این شیوه نامه جایگزینی برای آن منظور شده باشد 1
5 1 بر اساس مقررات موضوع بند 2 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای
اسلامی برای فعالیت هایی که در این برنامه در گروه اول قرار گرفت هاند، در صورت عدم تامین ساعات آموزشی
مورد نیاز توسط نیروهای موظف یا حق التدریس، مناطق می توانند در سقف بودجه خرید خدمت آموزشی (طبق
جدول 3 پیوست) از طریق عقد قرارداد خرید خدمات آموزشی با شرکت ها و مؤسسات واجد صلاحیت ارائه دهنده
خدمات آموزشی اعم از تعاونی، خصوصی و عمومی، خصوصا برای تأمین کمبود نیروی انسانی مورد نیاز
آموزش های شاخه کاردانش، فنی و حرف های و آموزش و پرورش استثنایی با رعایت ضوآبط مربوط در حداقل
تعداد یا ساعات ممکن اقدام نمایند جلب همکاری اشخاص حقیقی (نظیر فرهنگیان بازنشسته، وقت آزاد کارکنان بخش
غیردولتی که مشمول بیمه و بازنشستگی هستند، آمورشیاران حق التدریس و قراردادی نهضت سواد آموزی که مشمول بیمه و
بازنشستگی باشند، کارکنان قراردادی و شرکتی بخش دولتی) در صورت داشتن شرایط علمی و اخلاقی لازم بلامانع است
تبصره در مراکز سمپاد استفاده از نخبگان حوزه و دانشگاه، دانشجویان ممتاز و دانش آموختگان سمپاد که واجد
شرایط لازم باشند بصورت تدریس پاره وقت بدون ایجاد تعهد استخدامی در قالب خرید خدمات آموزشی و بدون صدور
آبلاغ رایانه ای بلامانع خواهد بود
6 1 تشکیل یا استمرار مدارس در دوره های تحصیلی مختلف در سال تحصیلی 89 88 به صورت زیر خواهد بود
1 6 1 دوره آبتدایی
1 1 6 1 استمرار فعالیت مدارس موجود آبتدایی روستایی و عشایری با هر تعداد دانش آموز تا حداکثر 40 نفر
دانش آموز که توسط مدیر آموزگار اداره می گردد در صورت وجود نیروی مدیر آموزگار در سال جاری به صورت
مدرسه دارای کلاس یا کلا سهای یک تا چند پایه بلامانع است

100 مورخ /600/ 1 منظور از شاخ صها همان شاخص های مصوب برنامه دوم، موضوع ضرائب و ضوآبط مندرج در جداول پیوست بخشنامه های 147
75 می باشد /6/ 620 مورخ 19 / 74/7/11 و 7510
7
در غیر این صورت به یکی از روش های زیر پوشش تحصیلی برای افراد واجب التعلیم توسط منطقه آموزش و پرورش فراهم
شود الف فراهم نمودن شرایط تشکیل مدرسه روستا مرکزی با مشارکت و موافقت شورای روستاهای ذیربط و
عنداللزوم مشارکت بخشداری در ایآب و ذهآب دانش آموزان
ب – استفاده از نیروهای نهضت سواد آموزی برای پوشش تحصیلی با موافقت نهضت سواد آموزی
1) وانعقاد قرارداد بااشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط لازم - ج استفاده از روش خریدخدمات آموزشی (مطآبق بند 5
تبصره 1 استمرار کلاس یک تا چند پایه با حداقل 12 نفر دانش آموز و تخصیص معلم جداگانه بلامانع است
تبصره 2 حدنصآب تشکیل کلاس جدید روستایی و عشایری در دوره آبتدایی 12 نفر (بصورت یک تا چند پایه)
و حداکثر 36 نفر دان شآموز می باشد
2 1 6 1 حد نصآب تشکیل کلاس دوره آبتدایی در شهرها به صورت تک پایه 24 نفر و حداکثر 36 نفر با
رعایت متوسط تراکم طبق جدول پیوست شماره یک و برای تعداد دانش آموزان کمتر، استمرار فعالیت کلاس به
صورت چند پایه بلامانع است تعداد دانش آموز برای تشکیل کلاس برای مدارس شاهد و مدارس واقع در شهرکها حداقل 20 نفر خواهد بود
3 1 6 1 به هر حال هیچ دان شآموزی نباید از نعمت پوشش تحصیلی محروم بماند
2 6 1 دوره راهنمایی تحصیلی
1 2 6 1 مدارس راهنمایی روستایی و عشایری
1 1 2 6 1 استمرار فعالیت مدارس راهنمایی روستایی و عشایری با تعداد دانش آموزان کمتر از 40 نفر (در
صورتی که امکان دسترسی دان شآموزان به مدرسه شبان هروزی یا روستا مرکزی یا مؤسسه آموزش از راه دور یا
خرید خدمات آموزشی میسر نباشد) به یکی از روشهای زیر امکان پذیر است
الف استمرار فعالیت کلاس(یک تاچندپایه) با دانش آموز تا 15 نفر به صورت کلاس راهنمایی ضمیمه
نزدیک ترین مدرسه تحت این شرایط بلامانع است
ب استمرار فعالیت مدرسه با بیش از 15 نفر دانش آموز (به صورت یک تا چند پایه و حداکثر 40 نفر دان شآموز) به صورت
مدرسه ضمیمه تحت این شرایط بلامانع است
2 1 2 6 1 حداقل تعداد دان شآموز درکلاس مدارس راهنمایی روستایی 12 نفر وحداکثر 38 نفرخواهد بود
3 1 2 6 1 تشکیل یا استمرار فعالیت مدارس دوره راهنمایی تحصیلی با رعایت حداقل 40 نفر و حداکثر 120
نفر دانش آموز (با رعایت حداقل میانگین تراکم مناطق شهری استان) به صورت مدرسه درجه یک بلامانع است با
افزایش تعداد دان شآموزان درجه بندی مدارس مورد عمل خواهد بود
2 2 6 1 مدارس راهنمایی شهری
1 2 2 6 1 تشکیل یا استمرار فعالیت کلاس با کمتر از 10 نفر در هر پایه و کمتر از 30 نفر دانش آموز در
مدرسه (بصورت مستقل یا ضمیمه) ممنوع است
8
2 2 2 6 1 استمرار فعالیت مدرسه با بیش از 30 نفر دان شآموز تا 60 نفر به صورت ضمیمه نزدی کترین
مدرسه (با رعایت متوسط تراکم شهری در استان به صورت یک تا چند پایه) در صورت عدم امکان استفاده از آموزش از
راه دور و خرید خدمات آموزشی بلامانع است
2-3 2 6 1 تشکیل یا استمرار فعالیت مدارس دوره راهنمایی تحصیلی با رعایت حداقل 60 و حداکثر 120
نفر دان شآموز (با رعایت حداقل میانگین تراکم شهری در استان) به صورت مدرسه درجه یک بلامانع است با افزایش
تعداد دان شآموزان درجه بندی مدارس مورد عمل خواهد بود
2 6 1 حداقل تعداد دانش آموز کلاس راهنمایی تحصیلی برای استمرار فعالیت 25 نفر، مدارس - 4- 2
شاهد و سمپاد 15 نفر و شهرکها 20 نفر و حداکثرتعداد دانش آموز در کلاس راهنمایی 38 نفر می باشد که درموارد خاص توسط کمیته برنام هریزی استان رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد
3 6 1 دوره متوسطه
1 3 6 1 حد نصآب مدارس متوسطه روستایی
1 1 3 6 1 در صورتیکه پوشش تحصیلی ازطریق روستا مرکزی یا شبان هروزی یا آموزش از راه دور یا
خرید خدمات آموزشی به تشخیص کمیته برنامه ریزی استان میسر نباشد تشکیل یا استمرار کلاس با حداقل
دانش آموز در پایه اول 15 ، پایه دوم 12 و پایه سوم 10 نفر و مدرسه تا 40 نفر دانش آموز به صورت مدرسه
ضمیمه بلامانع می باشد مدرسه متوسطه روستایی با بیش از 40 نفر تا حداکثر 90 نفر دانش آموز به صورت
مدرسه درجه یک دائر خواهد بود 1
2 1 3 6 1 حداقل تعداد دان شآموز در کلاس، 15 نفر و حداکثر 40 نفر خواهد بود
2 3 6 1 حد نصآب مدارس متوسطه شهری
1 2 3 6 1 استمرار فعالیت مدرسه متوسطه نظری با کمتر از 40 نفر دانش آموز و متوسطه فنی و حرفه ای
و کاردانش با کمتر از 30 هنرجو ممنوع است
2 2 3 6 1 استمرار فعالیت مدرسه بین 40 تا 90 نفر دان شآموز با تأیید کمیته برنامه ریزی استان به
صورت مدرسه درجه یک در صورتی که طی سه سال تجمیع شود بلامانع است 1
3 2 3 6 1 تشکیل مدرسه جدید با کلاس پایه اول حداقل 38 نفر، پایه دوم حداقل 34 نفر و پایه سوم
حداقل 30 نفر دانش آموز و پس از سه سال فعالیت مدرسه کمتر از 90 نفر دانش آموز ممنوع است موارد خاص
توسط کمیته برنامه ریزی استان بررسی خواهد شد
4 2 3 6 1 تشکیل مدرسه متوسطه فنی و حرف های و کاردانش با حداقل 50 نفر هنرجو و در مدارس نمونه
دولتی با 30 نفر امکان پذیر است و پس از سه سال کمتر از 90 نفر ممنوع می باشد

88 فهرست این مدارس را مطآبق نمون برگ شماره 1 /7/ 1 در این خصوص کمیته برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش استان می بایست تا تاریخ 20
پیوست به معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت جهت بررسی ارسال دارد
9
5 2 3 6 1 حداقل تعداد دان شآموز در کلاس 20 نفر و حداکثر 40 نفر خواهد بود
6 2 3 6 1 حداقل تعداد دانش آموز برای استمرار فعالیت مدارس شاهد و سمپاد 15 نفر و شهرکها 20 نفر
و حداکثر 38 نفر می باشد که درموارد خاص توسط کمیته برنامه ریزی استان رسیدگی خواهد شد
7 2 3 6 1 حداقل تعداد دانش آموز در کلاس مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش 15 نفر دانش آموز (به
دلیل عدم امکان ادغام کلاس) مجوز لازم به صورت موردی توسط معاونت آموزش و نوآوری صادر خواهد شد
4 6 1 دوره پیش دانشگاهی
استمرار فعالیت دورۀ پیش دانشگاهی در مدارس روستایی یا شهری با توجه به آماده سازی دانش آموزان
برای آزمون سراسری در سال تحصیلی 89 88 مطآبق رویۀ جاری بلامانع است لکن روسای مناطق ترتیبی
اتخاذ نمایند تا در سال تحصیلی 90 89 کلاسهای دورۀ پیش دانشگاهی همراه با کلاسهای دورۀ متوسطه
تشکیل گردد
5 6 1 لازم به ذکر است کلاس با تعداد دان شآموز بالای حداکثر اعلام شده ممنوع است، در شرایط
خاص با موافقت انجمن اولیاء و مربیان مدرسه حداکثر تعداد دان شآموزان در هر کلاس 40 نفر خواهد بود در
88 قآبلیت اجرایی دارد - 87 برای سال تحصیلی 89 /7/ 700 مورخ 21 / این راستا بخشنامه شماره 16100
6 6 1 اصل استمرار یا تشکیل کلاس های درسی در دور ههای تحصیلی راهنمایی، متوسطه و پیش
دانشگاهی بر تفکیک جنسیت دانش آموزان م یباشد مدارس استثناء خصوصا در محیطهای شهری به پیشنهاد
رئیس منطقه و تصویب شورای آموزش و پرورش منطقه برسد
7 1 آموزش و پرورش استان می تواند به استناد ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه و در سقف اعتبار
تخصیصی برنامه آموزش برای همه، به منظور پوشش تحصیلی افراد واجب التعلیم (آبتدایی و راهنمایی) و نیز پیش
دبستانی با اولویت مناطق دوزبانه، مرزی، کمتر توسعه یافته و روستایی، از طریق خرید خدمات آموزشی 1 اقدام نماید
8 1 بدیهی است اجرای مقررات بازنشستگی عادی و پیش از موعد (برآبر جدول سهمیه ضمیمه بخشنامه
1387 و جداول تفکیکی دوره/جنس/منطقه بر روی سایت اداره کل امور اداری و تشکیلات)، مقدم /12/ 710 مورخ 20 / شماره 65
بر برنامۀ ساماندهی نیروی انسانی است و خروج از کلان شهرها و نقل و انتقالات نیروی انسانی (جداول نیاز و عدم
88 ) در سال تحصیلی جاری می بایست به طریقی عمل گردد تا ضمن /3/ 710 مورخ 6 / نیاز مطآبق بخشنامه شماره 12
موافقت با همه بازنشستگی ها (عادی و پیش از موعد 2) حداقل در حد سهمیه های آبلاغی مشکلی در وضعیت نیروی
انسانی هر منطقه ایجاد نشود بدیهی است حتی الامکان از صدور آبلاغ تدریس به افرادی که بعد از تاریخ
88/7/1 تا پایان دیماه به شرایط بازنشستگی م یرسند خودداری شود چنانچه حضور این افراد در کلاس درس

1 به منظور مشخص شدن وضعیت اجرای خرید خدمات آموزشی در سطح استان نمون برگ شماره 5 پیوست تکمیل و به معاونت برنامه ریزی و توسعه
توضیح داده شده است « نحوۀ خرید خدمات آموزشی از مؤسسات غیر دولتی » مدیریت ارسال شود ضمنا در پیوست شماره یک
2 به منظور جمع آوری اطلاعات بازنشستگان پیش از موعد نمون برگ شماره 6 پیوست تکمیل و به معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت ارسال شود
10
اجتنآب ناپذیر باشد می بایست در موعد مقرر به افتخار بازنشستگی نائل و ادامه کلاس از طریق معلم جانشین،
نیروی کسری ساعات موظف، خرید خدمات آموزشی یا پرداخت حق التدریس آزاد موجود یا موظف استمرار یآبد
9 1 به منظور ارتقاء بهر هوری نیروی انسانی آموزشی و پرورشی و ایجاد توازن نیروها در مناطق مختلف،
به روسای سازمان های آموزش و پرورش اجازه داده می شود با رعایت مفاد این ضوآبط، نیروهای دارای کسر
ساعت موظف یک منطقه را با رعایت تمامی جوانب (فاصله مکانی، رشته تحصیلی/ جنس، نیاز مناطق دیگر و) در سایر
مناطق استان سازماندهی نموده و تسهیلات و تمهیدات تشویقی ممکن (از جمله هزینه ایآب و ذهآب مطآبق بند پ
دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت در آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره
88 ) را در این رآبطه اتخاذ نمایند /2/ 200/14593/1 مورخ 21
تبصره 1 از نیروهای دارای کسر ساعت موظف، با توجه به توانمندی های موجود هر یک از نیروهای
آموزش و پرورش و عنداللزوم طی دوره های آموزش ضمن خدمت، می توان در سایر رشته ها و مشاغل مورد نیاز
به تشخیص سازمان در هر یک از مناطق استان، به کارگیری نمود
تبصره 2 با توجه به تبصره 3 ماده 65 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، محاسبه امتیاز حق شغل
1) محاسبه شده و امتیاز مهارت در / برای کارکنانی که ساعات موظف آنان تکمیل نمی شود، با ضریب 1 (بجای 1
حق شاغل به تناسب ساعات موظف در نظر گرفته می شود در صورتی که بیش از نیمی از ساعات بصورتی
کسری ساعات موظف باشد، فوق العاده سختی کار مستخدم حذف خواهد شد
تبصره 3 برای کمک به ارتقای کیفیت و کمک به ایجاد توازن نیروهای موظف در دوره های مختلف
تحصیلی مناطق، رؤسای سازمان آموزش و پرورش استانها م یتوانند با جلب رضایت معلمان کیفی که به
تخصص آنها در مناطق دیگر نیاز مبرم می باشد، نسبت به انتقال موقت یا دائم آنان مبادرت نمایند (ورود به
کلان شهرها ممنوع است) و با استفاده از درآمدهای اختصاصی استان یا فوق العاده ویژه و سختی کار (در صورت
تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) آنها را تشویق نمایند
87/12/ 710 مورخ 20 / تبصره 4 در صورتی که بازخریدی این قبیل نیروها بر اساس بخشنامه شماره 64
1388 میزان نیروهای دارای کسر ساعت موظف و /6/ میسر نباشد سازمان آموزش و پرورش استان تا تاریخ 1
دراختیار دفتر مدارس را به تفکیک منطقه، دوره تحصیلی و رشته/جنس مطآبق نمون برگ شماره 2 پیوست جمع
بندی و برای اتخاذ تصمیم در اختیار معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع قرار دهد
10 1 انتقال هنرآموزان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از هنرستان های فنی و حرفه ای و
کاردانش به آموزشکده های فنی و حرفه ای ممنوع بوده و فقط در موراد استثناء در کار گروه مربوط در وزارت
متبوع مطرح و اعلام نظر خواهد شد اعضای کار گروه معاونین آموزش و نوآوری و معاونت برنامه ریزی و
توسعه مدیریت وزارت و رئیس سازمان آموزش و پرورش محل خدمت کنونی هنرآموز مورد نظر م یباشند
11
11 1 رعایت مدرک تحصیلی حداکثر فوق دیپلم برای استادکار و حداقل لیسانس برای سرپرست بخش
با رعایت رشته شغلی هنرآموز الزامی است ضمنا ارائه دروس کارآموزی و کارورزی در هنرستان ها برای تآبستان
و سال تحصیلی، از محل اعتبارات استانی به صورت رایگان بلامانع است
12 1 با توجه به اینکه مقرر است اجرای ساعات تدریس موظف هفتگی دبیران در دوره های تحصیلی
راهنمایی، متوسطه نظری و پیش دانشگاهی به صورت حداقل چهار روز در هفته سازماندهی شود، مقتضی است
برنامه هفتگی این همکاران بطور کامل (موظف و غیر موظف) در سیستم بکفا ثبت گردد
تبصره 1 ساعات موظف دبیران و هنرآموزان شاغل در هنرستانهای فنی و حرف های، کاردانش، مدارس
متوسطه و راهنمایی روستایی حداقل در سه روز سازماندهی شوند
تبصره 2 سازماندهی دبیران در مدارس دو نوبته (با تایید کمیته برنام هریزی استان) حداقل در سه روز بلامانع است
2 سازمان ها و ادارات مجری برنامه ساماندهی
به منظور اجرای این برنامه، بخش های مختلف درحوزه ستادی و اجرائی به شرح ذیل مسئولیت دارند
1 2 مسئولیت نظارت، تبیین موارد آبهام و پاسخگویی به سئوالات احتمالی در خصوص مفاد این برنامه،
« پرسش و پاسخ » بر عهده معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع بوده که در این رآبطه بخش
فعال می باشد wwwedarimeduir سایت رایانه ای به آدرس
2 2 مسئولیت اجرای برنامه در استان بر عهده رئیس سازمان آموزش و پرورش استان است کمیته
برنامه ریزی سازمان ها موظفند نحوه اجرای برنامه را در ارزیآبی عملکرد مسئولان ذ یربط سازمان، مناطق و
مدارس تآبعه دخالت دهند
3 2 کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش استان زیر نظر رئیس سازمان، در طول مدت ساماندهی نیروی
انسانی فعال بوده و نظارت دقیق بر روند فعالی تها در سطح مناطق و نواحی بعمل خواهد آورد
4 2 رؤسا و مدیران مناطق و نواحی، مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای ساماندهی و سازماندهی کارکنان
شاغل تحت پوشش را عهده دار خواهند بود بطوریکه این برنامه حداکثر تا 15 شهریور ماه سال 88 عملیاتی و
اجرا شود
نتایج حاصل از اجرای این برنامه در سطح استان در مقایسه با سال تحصیلی 87 88 می بایست مطآبق
88 به دفتر معاونت برنام هریزی و توسعه مدیریت ارسال شود /7/ نمون برگ شماره 3 پیوست تا تاریخ 30
5 2 در راستای اجرای صحیح و دقیق این شیوه نامه و ایجاد هماهنگی بین مناطق آموزش و پرورش
استان، کمیته اجرایی با اعضای زیر در سازمان آموزش و پرورش استان تشکیل و وظایف مربوط (در این برنامه و
مصوبات کمیته برنام هریزی استان) را اجرا می نمایند
رئیس گروه طرح و برنامه (رئیس کمیته)
رئیس امور اداری و ارزشیآبی (دبیر کمیته)
رئیس گروه بودجه و تشکیلات
نماینده معاونت آموزش و نوآوری
نماینده معاونت پرورشی و تربیت بدنی
12
6 2 به منظور تسریع در جم عآوری اطلاعات، آبلاغ رایان های کلیه نیروهای شاغل در هر یک از
فعالیت های مورد اشاره در این برنامه و از جمله نیروهای مدارس سمپاد و مدارس استثنایی، حداکثر تا تاریخ
88/6/15 در مناطق آموزشی صادر گردد ضمنا صدور آبلاغ در سیستم بکفا با تاریخ اجرای بیش از یکماه قبل از
تاریخ صدور فقط با مجوز کمیته برنام هریزی استان امکا نپذیر خواهد بود
7 2 نظارت، کنترل و ارزیآبی نحوۀ عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان ها و مناطق در
خصوص برنامه ساماندهی نیروی انسانی توسط معاونت برنام هریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع
بصورت متمرکز (از طریق سیستم های مکانیزۀ موجود) و مراجعه حضوری انجام می شود و بازتآب آن بصورت
رتبه بندی سازمان ها و مناطق آموزش و پرورش خواهد بود که نتایج آن به صورت تشویق (پرداخت
فوق العاده بهره وری تا 25 % مبلغ صرف هجویی حاصل از اجرای برنامه ساماندهی موضوع ماده 69 قانون مدیریت
خدمات کشوری به مدیران و کارکنان ذیربط) و یا برخورد قانونی با متخلفین احتمالی اعمال خواهد شد
3 نحوه محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی
1 3 مبنای محاسبه نیاز و تخصیص معلم، در دوره آبتدایی، هر کلاس یک نفر نیروی تمام وقت و در
دوره های راهنمایی، متوسطه (اعم از شاخه نظری، کاردانش، فن یو حرفه ای) و پیش دانشگاهی، جدول و برنامه هفتگی
دروس که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، خواهد بود
تبصره 1 در تخصیص معلمان دورۀ آبتدایی به پایه های تحصیلی دانش آموزان یک مدرسه ترجیحا معلم
پایه قبل در صورت علاقمندی و آمادگی لازم همراه دان شآموزان قبولی سال قبل به پایه تحصیلی بالاتر اشتغال
یآبد ضمنا دستورالعمل اجرایی این تبصره تدوین و آبلاغ خواهد شد
تبصره 2 در دوره آبتدایی حق التدریس به نیروهای موظف پرداخت نمی شود مگر ضرورت بکارگیری نیروی
حق التدریس 24 ساعته برای شیفت مخالف به تایید کمیته برنامه ریزی استان برسد
2 3 تخصیص نیروهای پرورشی و تربیت بدنی در واحدهای آموزشی از قبیل مشاور، مربی پرورشی
مربی تربیت بدنی، مراقب سلامت و مطآبق ضوآبط موضوع بخش دوم این مجموعه توسط معاونین پرورشی و
تربیت بدنی، خواهد بود
3 3 تخصیص نیروی غیرآموزشی (اداری) واحدهای آموزشی نیز بر اساس درجه بندی موجود مدارس و
ضوآبط موضوع بخش دوم این مجموعه انجام پذیرد
4 3 رؤسا یا مدیران آموزش و پرورش مناطق آموزشی موظ فاند با ادغام کلا سها و مدارس کم جمعیت
با رعایت تراکم دان شآموزی (جدول شماره 1 پیوست) و شرایط فیزیکی کلاس، تشکیل مدارس روستا مرکزی،
استفاده از خرید خدمات آموزشی و تدآبیر دیگری که (با توجه به شرایط خاص منطق های با هماهنگی کمیته برنام هریزی استان)
اتخاذ می کنند سعی در کاهش تعداد نیروی مورد نیاز موظف و رعایت سقف ح قالتدریس مجاز را بنمایند
تبصره 1 با توجه به اثر بخشی بالاتر کلا سهای درس در مدارس نوبت اول در مقایسه با کلاس های
مدارس نوبت دوم، اصل بر تشکیل کلیه کلاس ها در نوبت اول در سراسر کشور می باشد در صورتی که فضای
13
فیزیکی مدرسه اجازه تشکیل همه کلاس ها را در نوبت اول ندهد کمیته برنامه ریزی استان می تواند بر حسب
مورد، مجوز تشکیل کلاس های نوبت دوم را با حداقل ممکن برای هر دوره تحصیلی با اطلاع معاونت
برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع صادر نماید در این زمینه نمون برگ شماره 4 پیوست تا تاریخ
88/7/15 به معاونت مذکور ارسال تا در ارزیآبی ها لحاظ شود لازم به ذکر است تعداد مدارس نوبت دوم در سال
تحصیلی 89 88 می بایست در سطح استان به میزان حداقل 10 % از سال تحصیلی قبل کمتر باشد
تبصره 2 در صورتی که تعداد دانش آموزان یک آموزشگاه با رعایت بند 6 1 به حد نصآب تشکیل مدرسه
در آن دوره تحصیلی نرسد، دانش آموزان آن واحد آموزشی، به آموزشگاه های روستا مرکزی و شبانه روزی
موجود، آموزش از راه دور، معرفی به مدارس غیر دولتی قآبل دسترس (همراه با اجرای طرح رافع برای این قبیل از
دانش آموزان)، استفاده از خرید خدمات آموزشی بر حسب اقتضاء منتقل خواهند شد و به هیچ وجه این قبیل افراد
واجب التعلیم نبایستی از پوشش آموزش رایگان وزارت آموزش و پرورش خارج شوند
5 3 به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی و رعایت دقیق درج هبندی مناطق آموزشی و مدارس
می بایست آمار دان شآموزان و ورود اطلاعات آنان در سیستم های مکانیزه با دقت صورت پذیرد در صورتی که آمار دان شآموزان تغذیه شده در سیستم با آمار واحد امتحانات و آمار فهرست ترک تحصی لکنندگان مطآبقت
نداشته باشد با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد
تبصره ارائه آمار و مشخصات غیر واقعی برای دان شآموزان هر واحد آموزشی به گونه ای که درجه بندی
آموزشگاه را تغییر دهد تخلف محسوب شده و مدیر آموزشگاه، رئیس منطقه/ ناحیه ذی ربط باید پاسخگو باشند
4 مرجع تعیین ساعات موظف هفتگی کارکنان
ساعت موظف هفتگی نیروهایی که در فعالیت های موضوع این برنامه اشتغال م ییآبند (تا تصویب طرح طبقه بندی
مشاغل معلمان) بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوآبط موجود می باشد ضمنا تقلیل ساعات کار،
افرادی که به 20 سال خدمت آموزشی تمام وقت یا 50 سال سن می رسند طبق تبصره های 2 و 3 دستورالعمل نحوه
احتسآب تجربه آموزشی خواهد بود
جدول ساعات موظف تمام وقت معلمان، مربیان و رسمی و پیمانی در سال تحصیلی 89 88
آموزگاران* 24 ساعت در هفته
مربیان امور تربیتی مدارس آبتدایی، راهنمایی، متوسطه نظری، پیشدانشگاهی، فنی و حرفه ای،
کاردانش، مراکز تربیت معلم، دانشکد هها و آموزشکد ههای فنی و حرفه ای
24 ساعت در هفته
دبیران ، هنرآموزان شاغل در دور ههای راهنمایی، متوسطه نظری، پی شدانشگاهی، کاردانش،
دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم
24 ساعت در هفته
دبیران شاغل در مراکز تربیت معلم دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 20 ساعت در هفته
مدرسان مراکز تربیت معلم، دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای 20 ساعت در هفته
متصدیان آزمایشگاه یا کارگاه بر حسب ساعات فعالیت واحد آموزشی محل خدمت 44 36 ساعت در هفته
مشاور تحصیلی
30 ساعت در هفته که 10 ساعت آن
تدریس دروس مرتبط است
مراقب سلامت (مربی بهداشت مدارس) 30 ساعت در هفته
مدیر، معاون، بر حسب ساعات فعالیت واحد آموزشی محل خدمت
تمام وقت ساعات کار آموزشگاه که حداقل
6 ساعت آن تدریس موظف م یباشد
14
* اولویت تدریس آموزگارانی که مشمول تقلیل ساعت کار شده اند، تدریس در پایه چهارم و پنجم است و برای
تکمیل ساعات کلاس این دسته از معلمان از آموزگاران مازاد بدون در نظر گرفتن جنس (در صورت وجود) استفاده شود
و در غیر این صورت اختصاص ح قالتدریس تا 4 ساعت در هفته بلامانع است
در صورتی که به آموزگارانی که مشمول تقلیل ساعت کار شده اند در پایه های چهارم و پنجم نیاز نباشد در
پایه های اول، دوم یا سوم اشتغال یافته و در صورت عدم وجود آموزگار مازاد در سطح منطقه (بدون رعایت جنس)
امکان پرداخت ح قالتدریس تا 4 ساعت در هفته میسر است
5 پرداخت حق التدریس
1 5 پرداخت هر گونه حق التدریس برای هریک از افراد (اعم از نیروی رسمی و حق التدریس آزاد) و خرید
خدمات آموزشی، مادامیکه نیروی دارای کسری ساعت موظف در رشته/جنس مربوطه (در دوره تحصیلی آبتدایی
جنس در نظر گرفته نمی شود) در سطح منطقه وجود داشته باشد ممنوع است
تبصره 1 موارد استثناء در مدارس سمپاد و راهنمایی روستایی با توجه به بُعد مسافت و دوری آن، توسط
کمیته برنامه ریزی استان با رعایت سایر قوانین موضوعه، قآبل تصمیم گیری می باشد 1
تبصره 2 پرداخت حق التدریس، به مدیران و کارکنان شاغل در ستاد وزارت متبوع، سازمان های وآبسته،
سازمان ها، ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد
2 5 جذب هرگونه نیروی جدید ح قالتدریس آزاد ممنوع بوده و برای نیروهای ح قالتدریس آزاد شاغل از
سنوات قبل که به هر دلیلی از آموزش و پرورش خارج شد ه باشند در سال تحصیلی 89 1388 هیچ گونه مجوز
و کد پرسنلی صادر نمی شود و امکان جایگزینی نیرو وجود ندارد میزان پرداخت حق التدریس در سال تحصیلی
89 88 به میزان مشخص شده در جدول شماره 2 می باشد
تبصره جآبجایی معلمان حق التدریس آزاد دارای کد پرسنلی فعال در سیستم بکفا در داخل استان (از مناطق
شهری به روستایی یا مناطق برخوردار به کمتر توسعه یافته)، برای جبران کمبود احتمالی ساعات تدریس ناشی از خروج
نیروهای بازنشسته رسمی، پیمانی و در اختیار رئیس سازمان آموزش و پرورش می باشد
3 5 به منظور بررسی و تایید اطلاعات نیروهای حق التدریس آزاد و امکان صدور آبلاغ برای آنان توسط
به (Haghtad) مناطق آموزشی، سازمان آموزش و پرورش استان م یبایست نسبت به ارسال فایل حق التدریس
88 اقدام نماید /6/ حداکثر تا تاریخ 5 edari@meduir نشانی پست الکترونیکی

1 موارد استثناء برای پرداخت حق التدریس در سقف اعتبارات آبلاغی ، بعهده کمیته برنامه ریزی استان بوده که با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه و
پس از تنظیم صورتجلسه (برای ارائه در ارزیآبی ها) قآبل تصمیم گیری است
15
6 طبقه بندی و اولوی تگذاری فعالی تها
برای ارتقاء سطح بهره وری و تخصیص بهینه منآبع به فعالیت های جاری و متعارف آموزش و پرورش،
می بایست به شیوه مناسب این فعالیت ها را رتبه گذاری و اولویت بندی نمود
این طبقه بندی از حیث چگونگی تخصیص نیرو، در چارچوب ضوآبط و اختیارات قانونی صورت می گیرد و
ارزش گذاری بر روی اصل فعالی تها و تعیین جایگاه و منزلت آنها از سایر آبعاد مورد نظر نیست
بر این اساس فعالی تهای متداول آموزش و پرورش به سه گروه عمده ذیل تقسیم م یشوند که موقعیت و
عنوان فعالیت های مشمول هر گروه در بخش دوم این برنامه مشخص شده است
« اول » 1 6 فعالیت های گروه 􀃕
تخصیص نیرو به این فعالیت ها به صورت موظف و یا عنداللزوم حق التدریس و یا خرید خدمات آموزشی، در
چارچوب مقرر شده در این برنامه و متناسب با شاخص ها و منآبع انسانی مورد نیاز خواهد بود
1 1 6 درصورت وجود نیروی انسانی متناسب، مناطق آموزشی برآبر شاخص و ضآبطه تعیین شده،
مجاز به تخصیص نیرو به این دسته از فعالیت ها هستند
2 1 6 چنانچه در شاخص مربوط، تخصیص نیرو به شکل موظف تعیین گردیده باشد، لیکن نیروی
مورد نیاز این گونه فعالیت ها از طریق نیروهای رسمی و پیمانی موجود، قآبل تأمین نباشد، مناطق آموزشی در
محدوده منآبع موجود و مجوزهای دریافتی از کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش استان، می توانند از بین
نیروهای حق التدریس موجود (با رعایت جدول شماره 2) یا خرید خدمات آموزشی (در سقف سهمیه ریالی منبعث از جدول
شماره 3) در حد تعیین شده و متناسب با منآبع انسانی که در اختیار دارند به این گونه فعالی تها تخصیص دهند
« دوم » 2 6 فعالیت های گروه 􀃔
تخصیص نیرو به این فعالیت ها فقط به صورت موظف، در چارچوب مقرر شده در این برنامه و متناسب با
منآبع انسانی و شاخص های تعیین شده خواهد بود لازم به ذکر است پرداخت حق التدریس یا خرید خدمات
آموزشی به این گروه ممنوع می باشد
به جز در مورد مدیر و کادر آموزشی (برآبر ،« اول و دوم » تذکر مهم تخصیص نیرو به فعالیت های گروه های
عناوین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان)، به صورت کامل الزام آور نیست و کمیته برنام هریزی آموزش و پرورش
استان مجاز به تقلیل شاخ صها و یا حذف آنها م یباشد
« سوم » 3 6 فعالیت های گروه 􀃓
برآبر ضوآبط و « اول و دوم » اختصاص نیرو به این فعالیت ها پس از تخصیص نیرو به فعالیت های گروه های
شاخص های مربوطه فقط از محل ساعات کسری موظف نیروهای رسمی و پیمانی موجود میسر می باشد لازم به
ذکر است تخصیص نیرو به فعالی تهای این گروه منوط به عدم صدور آبلاغ ح قالتدریس (رسمی آزاد) در همان
رشته/جنس در فعالی تهای گروه اول (در سطح منطقه) می باشد
16
بخش دوم
« جایگاه فعالیت ها در برنامه ساماندهی »
1 مقررات
الف فعالیت های حوزه معاونت آموزش و نوآوری
1 عنوان فعالیت مدیر و معاون
« اول » گروه 􀃕
1 1 مدیر و معاون (واحدهای آموزشی) برای هر یک از مدارس دولتی روزانه /نوبت دوم اعم از عادی و
هیات امنائی، طبق ضوآبط درج هبندی و از نیروهای موجود موظف تأمین م یشود در مناطقی که دارای نیروی
کسری ساعت موظف هستند از صدور آبلاغ نوبت دوم برای مدیر و معاونان نوبت اول، خودداری شود
2 1 از آنجا که تدریس موظف هفتگی طبق ضوآبط موجود به میزان 10 ساعت درهفته (بدون دریافت
حق التدریس یا اضافه کار) برای مدیران و معاونان درهریک از واحدهای آموزشی منطقه مقرر گردیده است، لذا
مدیران و معاونین محترم واحدهای آموزشی حداقل 6 ساعت تدریس در هفته (بدون دریافت حق التدریس یا اضافه کار)
نموده،ضمناً پیگیری درخصوص تقلیل میزان ساعات تدریس (از 10 به 6 ساعت) با مراجع ذی صلاح درحال انجام می باشد
تبصره 1 در دورۀ آبتدایی و همچنین سایر دوره ها در صورتی که در رشته/جنس/دورۀ مربوط نیازی به
پرداخت حق التدریس نباشد تدریس موظف مدیران و معاونین با اولویت فعالیتهای تربیت بدنی، مشاوره، امور
تربیتی، بهداشت، گروههای آموزشی با هماهنگی و موافقت رئیس منطقه انجام شود 1
تبصره 2 در صورت نیاز، تدریس غیر موظف مدیران و معاونین واحدهای آموزشی در شیفت مخالف (مشروط
به انجام ساعات تدریس موظف) با موافقت کمیته برنامه ریزی استان بلامانع است
تبصره 3 آن دسته از مدیران و معاونین واحدهای آموزشی (فنی و حرفه ای و کاردانش) که ساعت کار آنها
حداقل 44 ساعت در هفته بوده و بصورت تمام وقت در مدرسه حضور دارند تدریس موظف فقط در صورت نیاز
واحد آموزشی به نیروی ح قالتدریس در رشته/جنس/دوره الزامی می باشد

88 به معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت ارسال گردد /7/ 1 - در خصوص اینگونه از مدیران و معاونین نمون برگ شماره 7 تکمیل و تا تاریخ 30
17
2 عنوان فعالیت مدارس شبانه روزی
« اول » نیروهای آموزشی گروه 􀃕
1 2 نیروی انسانی مورد نیاز مدرسه و فوق برنامه (تا سقف 6 ساعت در هفته) این گونه مدارس، برآبر
درجه بندی و ضوآبط مندرج در اساسنامه بصورت موظف و عنداللزوم بصورت ح قالتدریس قآبل تخصیص می باشد
« دوم » نیروهای غیر آموزشی گروه 􀃔
2 2 با آنکه نیروهای مورد نیاز خوآبگاه های مرکزی درحد ضوآبط مربوط در مدارس شبانه روزی عادی و
نمونه دولتی بصورت موظف قآبل تخصیص است، لیکن به منظور صرف هجویی در نیروی انسانی و کاهش
نیروهای متعدد به این مدارس از قبیل آشپز، کمک آشپز /سرپرست، کمک سرپرست /انباردار /سرایدار، تجمیع
فعالیت های غیر آموزشی مانند آشپزخان هها، انبارها و در سطح یک شهر یا بخش مورد انتظار م یباشد
تبصره با توجه به بند 3 ماده 4 اساسنامه مدارس شبانه روزی انتظار موکد آنست حد نصآب تشکیل این
مدارس (حداقل 80 نفر دانش آموز یا هنرجو) الزامی می باشد و تشکیل مدرسه کمتر از حد اشاره شده ممنوع است
3 عنوان فعالیت مدارس نمونه دولتی
« اول » نیروهای آموزشی گروه 􀃕
بر اساس جدول و برنامه ساعات هفتگی مدارس عادی، نیروهای مورد نیاز این مدارس تأمین م یگردد
« دوم » نیروهای فوق برنامه گروه 􀃔
برای هر کلاس در دوره راهنمایی حداکثر تا 7 ساعت و در دوره متوسطه، نظری و پی شدانشگاهی حداکثر
تا 8 ساعت و هنرستا نهای فنی و حرف های حداکثر تا 10 ساعت در هفته، برنامه درسی اضافه قآبل تخصیص
اساسنامه مدارس نمونه دولتی، جهت راهنمایی و ارشاد دانش آموزان در «6» است علاوه بر آن برآبر مفاد ماده
ساعت نیرو در هفته، به ازاء هرکلاس دارای «4» طرح ها و فعالی تهای علمی خاص، تخصیص حداکثر تا
حدنصآب تشکیل، مجاز است ضمناً تدریس فو قالذکر از محل ساعات موظف مدیر و معاون مدارس (مطآبق بند
2 1) بلامانع می باشد در مناطقی که فاقد نیروی انسانی موظف هستند، بکارگیری نیرو از محل درآمدهای
مدرسه بصورت ح قالتدریس بلامانع است
4 عنوان فعالیت آموزش و پرورش کودکان استثنایی
« اول » گروه 􀃕
نیروهای مورد نیاز برآبر درجه بندی و ضوآبط خاص این گونه مدارس قآبل تخصیص است ضمنا دستورالعمل
اجرایی آن تدوین و آبلاغ خواهد شد
5 عنوان فعالیت مدارس استعدادهای درخشان
« اول » نیروهای آموزشی - گروه 􀃕
نیروهای آموزشی این مدارس در حد برنامه درسی رسمی مدارس عادی دولتی بلامانع است
18
« سوم » فوق برنامه - گروه 􀃔
در دورۀ راهنمایی به میزان 8 ساعت و در دورۀ متوسطه 6 ساعت در هفته از محل کسری ساعات نیروهای
موظف تخصیص می یآبد
تبصره در صورت عدم تامین نیروی موظف از محل درآمدهای مدرسه یا کمکهای سمپاد یا آموزش و
پرورش بلامانع است
« دوم » نیروهای اداری -گروه 􀃔
نیروهای اداری مدارس سمپاد برآبر درجه بندی و ضوآبط خاص این مدارس از محل ساعات نیروهای
موظف تخصیص می یآبد
6 عنوان فعالیت معلم راهنمای روستایی و عشایری (در دوره آبتدایی)
« اول » گروه 􀃕
کلاس یک نفر، از بین «106» 1 6 معلم راهنمای روستایی، صرفاً در حد شاخص مصوب به هر
نیروهای موظف اختصاص م ییآبد
2 6 برای کلاس های آبتدایی تحت پوشش ادارات آموزش و پرورش که مدارس عشایری در آنها دایر
کلاس یک معلم راهنما از بین نیروهای موظف اختصاص م ییآبد «70» می باشد، به ازای هر
تبصره رسیدن تعداد معلم راهنمای روستایی و عشایری به کسر یک نفر، یک نفر محاسبه م یشود در این
صورت منطقه، ساعات کسری معلم راهنمای روستایی و عشایری را در فعالیت های اداری و پشتیبانی منطقه
سازماندهی نماید
7 عنوان فعالیت گروه های آموزشی
« دوم » گروه 􀃕
تعیین ساعات فعالیت گروه های آموزشی در سطح استان مطآبق جدول زیر مشخص و سپس به مناطق
تخصیص می یآبد توزیع ساعات گرو ههای آموزشی به تفکیک مناطق به پیشنهاد معاونت آموزش و نوآوری و
آبلاغ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع انجام می شود
درجه استان 1
مقطع
5 4 3 2 1
آبتدایی * تا 50 % شاخص مصوب
% راهنمایی تا 50 % تا 55 % تا 60
% متوسطه تا 50 % تا 55 % تا 60 % تا 65 % تا 70
*در صورت عدم وجود نیروی کسری ساعت موظف، تخصیص نیروی حق التدریس برای دورۀ آبتدایی بلامانع است

1 مطآبق جدول شماره 7 پیوست
19
8 عنوان فعالیت مدارس وآبسته به سایرسازمان هاونهادها و هنرستان های جوار
به شرط پرداخت حقوق و مزایا از مقصد « دوم » 1 8 گروه 􀃔
اختصاص نیروی موظف به استناد تبصره های 1 و 2 ماده 8 فصل سوم اساسنامه دبیرستا نهای وآبسته به
سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز غیر وآبسته به آموزش و پرورش، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به
76 صرفاً به استناد آئین نامه مأموری تها انجام خواهد شد /12/ 120 مورخ 10 /10200/ شماره 2
« سوم » 2 8 گروه 􀃓
در صورت وجود نیروی دارای کسری ساعت موظف، تخصیص نیروی موظف به مدارس وآبسته و
هنرستان های جوار بلامانع است
« دوم » 3 8 گروه 􀃔
اختصاص نیروی موظف به مدارس معارف اسلامی وآبسته به سازمان تبلیغات اسلامی، مدرسه عالی شهید
مطهری و حوزه های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه، بسیج و موسسات خیریه (با اولویت مدارسی که شهریه از
دانش آموزان دریافت نم یکنند) بصورت موظف و در حد درجه بندی مدارس دولتی امکان پذیر است
9 عنوان فعالیت معلم جانشین در دوره آبتدایی
« سوم » گروه 􀃓
در آبتدا و در زمان تنظیم برنامه سازماندهی نم یتوان نیروی خاصی را برای آن منظور نمود و فقط پس از
در صورت وجود نیروی اضافی در حد شاخص مربوط « اول و دوم » تخصیص نیرو به فعالی تهای گرو ههای
%0/5 ) نیروی موظف در سطح منطقه، به این فعالیت قآبل تخصیص است )
از آنجا که ممکن است در طول سال تحصیلی به دلایل مختلف، جایگزینی معلم آبتدایی ضرورت یآبد،
بنآبراین هنگام اولویت بندی و تخصیص نیروی اضافی نسبت به سایر فعالی تهای گروه سوم در اولویت قرار دارد
10 عنوان فعالیت آموزش بزرگسالان
با توجه به سیاست های جاری مبنی بر ادارۀ مدارس بزرگسالان با مشارکت مردمی و از محل پرداخت
شهریه های دانش آموزان، تخصیص نیرو ی انسانی به این فعالیت به جز در بخش نیروی آموزشی از منآبع غیر
دولتی (مشارکت مردمی) امکان پذیر خواهد بود لازم به ذکر است در هر منطقه حداکثر یک مدرسه بزرگسال
دولتی (به تفکیک جنس / مقطع) در شیفت دوم یکی از مدارس عادی دولتی با انتخآب منطقه می تواند دایر باشد و
پرداخت حق مدیریت به مدیر نوبت صبح برای اداره این مدارس صرفاً در سقف حداکثر یک مدرسه در منطقه (به
تفکیک جنس / مقطع) بلامانع است
« سوم » نیروی آموزشی گروه 􀃓
با هماهنگی کمیته برنامه ریزی استان، تخصیص نیروی کسری ساعات موظف به آموزشگاه های بزرگسالان
دولتی بلامانع است در اینصورت با تشخیص کمیته مذکور مبلغ شهریه دریافتی به نسبت نیروی انسانی موظف
تخصیصی مدرسه کاهش خواهد یافت
20
11 عنوان فعالیت دورۀ پیش دبستانی (با رویکرد قرآنی) 1
« سوم » گروه 􀃓
1 11 به استناد بندهای الف و س ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کشور و اساسنامه مصوب دوره پیش دبستانی در شش صد و نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،
در صورت موافقت کمیته برنامه ریزی استان، تخصیص نیرو بصورت کسری ساعات موظف در مناطق دوزبانه،
مرزی، محروم، روستایی و عشایری بلامانع است
تبصره درصورت عدم وجود نیروی کسری ساعات موظف از اعتبارات برنامه آموزش برای همه در چارچوب
اولویتهای ذیربط استفاده خواهد شد
2 11 ثبت نام فرزندان همکاران فرهنگی در مراکز پیش دبستانی (با رویکرد قرآنی) که در فضای متعلق به
آموزش و پرورش تشکیل شده اند به تشخیص منطقه تا حدی که ادارۀ پیش دبستانی بصورت خودکفا میسر باشد
از تخفیف ویژه برخوردار م یشوند
ب فعالیت های حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی 2
1 عنوان فعالیت معاون پرورشی و تربیت بدنی، مربی پرورشی
« اول » گروه 􀃕
1 1 برآورد نیاز و تخصیص نیرو به معاون پرورشی و تربیت بدنی یا مربی پرورشی آموزشگاه بر اساس
ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش به شماره
86 ، از محل ساعات موظف و حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود /4/ 51565 /ت 36146 ه مورخ 6
برای تدریس دروس مربوط و فعالیتهای پرورشی به صورت زیر انجام می شود (در صورت کمبود نیرو اولویت
تخصیص نیرو با مدارس راهنمایی و متوسطه م یباشد)
2 1 در مدارس آبتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش آموزان آنها کمتر از 90 نفر است، به ازای هر
چهار نفر دان شآموز یک ساعت مربی پرورشی اختصاص م ییآبد
3 1 در مدارس آبتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش آموزان آنها از 90 تا 150 نفر است، یک
مربی پرورشی تمام وقت تعیین م یگردد
4 1 در مدارس آبتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش آموزان آنها بیش از 150 نفر باشد یک
معاون پرورشی و تربیت بدنی (یا مربی تمام وقت به تشخیص منطقه) تعیین می گردد که وظایف مربی پرورشی را نیز
به عهده خواهد داشت

1 تبصره بند 9 صفحه 23 (دارالقرآن) قآبل اجرا می باشد
1 مدارسی که دارای مقررات خاص می باشند از همان مقررات پیروی خواهند کرد
21
تبصره 1 برای کلیه مدارس موضوع بند فوق علاوه بر معاون پرورشی و تربیت بدنی به نسبت ساعات
پرورشی جدول برنامه هفتگی مدرسه (پس از کسر شش ساعت حداقل تدریس موظفی معاون مذکور)، مربی پرورشی نیز
تامین می گردد
تبصره 2 هر یک از نیروهای آموزشی هر منطقه /ناحیه در صورت علاقه مندی به فعالی تهای پرورشی
می توانند به پیشنهاد معاون پرورشی و تربیت بدنی و تایید رییس منطقه / ناحیه در این فعالیت بکارگیری شوند
تبصره 3 ساعات موظف مربیان پرورشی می تواند به صورت حداقل 8 ساعت در مدرسه برای تدریس
دروس مربوط و هماهنگی فعالیتهای دانش آموزی مدرسه تخصیص یآبد و باقیمانده ساعات موظف می تواند برای
اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان در خارج از وقت رسمی مدرسه و اوقات تعطیلی در مدرسه یا هر یک
از مراکز پرورشی نظیرکانونهای فرهنگی تربیتی، دارالقرآنها، مجتمع های ورزشی، پژوهش سرای دان شآموزی،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بر حسب نیاز تخصیص یآبد جزئیات اجرای این تبصره طی
دستورالعمل جداگانه به استا نها آبلاغ خواهد شد
2 عنوان فعالیت مراقب سلامت (مربی بهداشت)
« دوم » گروه 􀃔
85/9/ 84 و 116033 /ت 35329 ه مورخ 18 /9/ به استناد مصوب ههای شماره 55028 / ت 29264 ه مورخ 9
در خصوص آیین نام ه اجرایی تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دان شآموزان و آیین نامه
اجرایی تبصره ( 6) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تآبعه وزارت
آموزش و پرورش و با توجه به ارتقاء سطح بهداشت در جامعه در سالیان اخیر، شاخص تخصیص نیرو (از بین
پزشکان، مربیان بهداشت و سایر شاغلین گروه پزشکی و پیراپزشکی) به این فعالیت بازای هر 750 نفر دانش آموز (مدارس
دولتی شهری در سطح منطقه) در کلیه دوره های تحصیلی (با اولویت دورۀ آبتدایی و مدارس استثنایی) هر یک از مدارس
شهری یک مراقب سلامت 1 در صورت وجود نیروی موظف، تخصیص خواهد یافت
تبصره 1 از کسری ساعت موظف معلمین زیست شناسی، علوم تجربی و که به تشخیص سازمان در این زمینه
تخصص دارند (یا با ارائه آموز شهای لازم برای نیروهای دارای کسر ساعت موظف موجود در منطقه) بهره گیری بعمل آید 2
تبصره 2 سازمان آموزش و پرورش می تواند در صورت امکان با دانشگاههای علوم پزشکی تفاهم نامه
امضاء نماید تا از ساعات کارورزی دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی در این زمینه استفاده شود
تبصره 3 برای آموزش و مراقبت های سلامتی در روستاها کمافی السآبق از بهورزان خان ههای بهداشت طبق
مقررات آموزشی مدرسه و شرح وظایف بهورز استفاده گردد
تبصره 4 در صورت عدم تامین نیروی موظف استفاده از نیروهای خرید خدمات بهداشتی از بودجۀ معاونت
پرورشی و تربیت بدنی در سقف اعتبار سال 1387 امکان پذیر خواهد بود

1 تقسیم ساعات کار موظف مراقبین سلامت در چند مدرسه با توجه به شاخص فوق صورت می پذیرد
2 به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی دارای کسری ساعات موظف، در سیستم بکفا ترتیبی اتخاذ می شود که امکان صدور آبلاغ میسر باشد
22
3 عنوان فعالیت مجتمع های ورزشی
« دوم » گروه 􀃔
نیروهای اداری مورد نیاز مجتمع ها و مراکز ورزشی، برآبر ضوآبط و درجه بندی مربوط از بین نیروهای
موظف، قآبل تخصیص است
بکارگیری سایر نیروهای مورد نیاز، بدون صدور آبلاغ در سیستم بکفا، از محل درآمدهای اختصاصی مجتمع
بلامانع است
تبصره مربیان امور تربیتی می توانند ساعات موظف خود را تا 16 ساعت در هفته در مجتمع های ورزشی،
کانونهای فرهنگی تربیتی، پژوهش سرای دانش آموزی، دارالقرآن ها و زیر نظر معاون پرورشی و تربیت بدنی
منطقه به فعالی تهای فوق برنامه دانش آموزی اشتغال یآبند
4 عنوان فعالیت بخش مدیریتی و اداری اردوگاه های دانش آموزی
« دوم » گروه 􀃔
% نیروی اداری مورد نیاز اردوگاه ها در صورت فعال بودن در طول سال تحصیلی، حداکثر به تعداد 80
پست های سازمانی مصوب، از محل نیروهای موظف تأمین خواهد شد تخصیص و اعزام نیرو به اردوگاه های
فاقد پس تهای سازمانی مصوب، مجاز نیست
تبصره 1 اداره کل امور اداری و تشکیلات در خصوص نمودار سازمانی اردوگاههای فعال چاره اندیشی
خواهد نمود
تبصره 2 اردوگاههای فصلی که در پاره ای از ماههای سال فعال هستند، فقط در ایام فعالیت حداکثر به
تعداد پست های سازمانی مصوب نیروی اداری موظف تخصیص خواهند یافت و این قبیل نیروها در فصل
تعطیلی اردوگاه زیر نظر معاون پرورشی و تربیت بدنی منطقه در خدمت فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزی
خواهند بود
5 عنوان فعالیت کتآبدار
« دوم » گروه 􀃔
به منظور استفاده بهینه از نیروهای کتآبدار موجود در سطح مناطق آموزشی، اعلام نیاز به فعالیت کتآبدار به
صورت منطقه ای محاسبه خواهد شد بنآبراین یک نیروی کتآبدار می تواند چند مدرسه را به کمک کارگروه
ویژه ای زیر نظر شورای دان شآموزی هر مدرسه تحت پوشش قرار دهد لازم به ذکر است دارا بودن شرایط احراز
پست کتآبدار م یبایست رعایت گردد 1

1 به منظور محاسبه ساعات نیاز این فعالیت، در مدارس راهنمائی و متوسطه دولتی با 120 نفر دانش آموز و بالاتر در صورت داشتن کتآبخانه مستقل و حداقل 3000
جلد کتآب با عناوین و موضوعات متناسب با گروه سنی مربوط و تأمین نیروی واجد شرایط، به ازای هر 50 نفر دانش آموز یک ساعت در هفته پست کتآبدار با نظر
23
تبصره در صورت عدم وجود نیروی کتآبدار، اداره کتآبخانه مدارس با توجه به ردیف 4 بند ب ماده 18
وظایف شورای دان شآموزی مصوب دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش به عهده شورای دان شآموزی و زیر
نظر یکی از مسئولین پرورشی مدرسه خواهد بود
6 عنوان فعالیت آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرای دان شآموزی
« دوم » گروه 􀃔
این مراکز از این به بعد زیر نظر معاون پرورشی و تربیت بدنی مناطق فعالیت نموده و صرفا در محدودۀ
پستهای سازمانی مصوب 1 مجاز به تخصیص نیروی انسانی م یباشد
7 عنوان فعالیت کانون های فرهنگی تربیتی
« دوم » 1 7 نیروهای اداری گروه 􀃔
تا حد پس تهای سازمانی مصوب و از بین نیروهای موظف، تأمین م یشود
« دوم » 2 7 نیروهای آموزشی و پرورشی گروه 􀃔
اعزام نیروی موظف آموزشی و پرورشی به کانو نها، در مناطق محروم و روستایی و آندسته از کانو نهایی که درآمد آنها تکافوی هزین ههایشان را نم ینماید، حداکثر تا 36 ساعت در هفته به تشخیص معاون پرورشی و
تربیت بدنی منطقه بصورت موظف بلامانع است
« سوم » 3 7 نیروهای آموزشی و پرورشی گروه 􀃓
در صورت وجود نیروی کسری ساعت موظف اختصاص نیروی آموزشی و تربیتی حداکثر تا 240 ساعت در
هفته برای هر کانون امکان پذیر خواهد بود
2
تبصره 1 اختصاص نیرو مشروط به آنست که کانون زیر نظر معاون پرورشی و تربیت بدنی منطقه به انجام
وظایف مکمل برای نظام آموزش و پرورش رسمی، عمل نمایند
تبصره 2 صدور آبلاغ نوبت دوم برای مدیر و معاون در این مراکز ممنوع و پرداخت اضافه کاری بر اساس
درجه بندی کانون، فقط از محل درآمدهای اختصاصی کانون، صورت پذیرد
تبصره 3 این کانو نها بر اساس اساسنامه تلاش نمایند از محل درآمدهای خود، فعالیت های کانون را
گسترش و به صورت خودگردان مدیریت نمایند
معاونت پرورشی و تربیت بدنی منطقه اختصاص می یآبد (حداکثر یک کتآبدار به مدرسه تعلق می گیرد) بدین طریق ساعات نیاز به نیروی کتآبدار مشخص می شود و
توصیه می گردد سازماندهی این نیروها در جهت استفاده بهینه انجام پذیرد ضمنا نیروهایی که فاقد شرایط احراز پست کتآبدار می باشند به تشخیص منطقه در دورۀ
آموزشی مورد نظر شرکت نمایند لازم به ذکر است تقسیم ساعات کار موظف سایر نیروهای اداری مدارس (مانند دفتردار) در چند مدرسه (به غیر از مدیر) امکان پذیر
خواهد بود
86 دفتر توسعه مدیریت، فناوری و تحول اداری /2/ 660 مورخ 9 /1178/ 2 نامه شماره 25
1 لازم به ذکر است تبصره بند 3 صفحه 21 (استفاده از ساعات موظف مربیان تربیتی در مراکز پرورشی) در این بند نیز قآبل اجرا است
24
8 عنوان فعالیت مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی
« دوم » گروه 􀃔
این گونه مراکز صرفاً در محدوده پس تهای سازمانی مصوب می توانند از نیروی انسانی موظف برخوردار
شوند بنآبراین تخصیص نیرو خارج از پست های سازمانی مصوب، مجاز نیست ضمناً در صورت وجود نیروی
دارای کسری ساعات موظف اختصاص نیرو به هست ههای مشاوره منطقه بلامانع است
9 عنوان فعالیت دارالقرآن
« دوم » گروه 􀃔
دارالقرآن به عنوان یک مرکز مستقل تعریف و یک مدیر از بین نیروهای موظف به آن تخصیص خواهد یافت 1
تبصره به دارالقرآن های آموزش و پرورش اجازه داده م یشود با موافقت شورای نظارت استان، در صورت
داشتن فضای مناسب نسبت به برقراری یک نوبت پیش دبستانی با رویکرد قرآنی به صورت غیر دولتی اقدام
نمایند و فرزندان همکاران فرهنگی را در اولویت ثبت نام قرار دهند
10 عنوان فعالیت نیروهای اداری سازمان دانش آموزی
« دوم » گروه 􀃔
اعزام و انتقال نیروهای مورد درخواست سازمان دان شآموزی، به استناد تبصره ذیل ماده 14 اساسنامه
80 ، به شکل زیر میسرخواهد بود /11/ 140 مورخ 29 / سازمان دان شآموزی و بخشنامه شماره 27479
الف تخصیص نیروهای حوزه ستادی در صورت وجود نیروی داوطلب ذی صلاح درحد پست های مصوب
حداکثر به تعداد 18 نفر از شماره پست 304 تا 312 زیر مجموعه دفتر آموزش و پرورش پیش دبستانی و آبتدایی
و از شماره پست 346 تا 354 زیر مجموعه دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی صورت م یگیرد
ب مأموریت نیروهای اداری سازمان دان شآموزی در استان و منطقه در حد نمودار تشکیلاتی مصوب
80 آبلاغ شده با پرداخت حقوق /5/ 750 مورخ 24 / هیأت اُمناء سازمان دان شآموزی که طی بخشنامه شماره 2815
و مزایا از منطقه مبداء و سایر مزایای متعلقه از سازمان دان شآموزی مجاز است
11 عنوان فعالیت تربیت بدنی
« سوم » 1 11 تربیت بدنی کلا سهای چهارم و پنجم آبتدایی گروه 􀃓
تخصیص نیروی متخصص درس تربیت بدنی به کلا سهای چهارم و پنجم آبتدایی در صورت وجود نیروی
کسری ساعت موظف، صرفاً از محل ساعات موظف آموزگاران رسمی یا پیمانی تربیت بدنی موجود بلامانع است
ضمنا اولویت تخصیص به کلاس هایی است که آموزگاران آنها در سال تحصیلی جاری مشمول تقلیل ساعات
موظف ( سابقه خدمت آموزشی تمام وقت بالای 20 سال یا 50 سال سن) بوده اند
25
« دوم » 2 11 تربیت بدنی در دورۀ راهنمایی تحصیلی گروه 􀃔
1386 در خصوص /6/ با توجه به مصوبه هفتصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 6
امکان افزایش ساعت درس تربیت بدنی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی از 2 به 3 ساعت، مناطقی که دارای نیروی
متخصص تربیت بدنی (آموزگار درس تربیت بدنی آبتدایی، دبیر تربیت بدنی و) هستند م یتوانند از محل ساعات موظف
نیروهای موجود تخصیص دهند بنآبراین صدور آبلاغ غیر موظف برای افزایش یک ساعت ممنوع است
12 عنوان فعالیت مشاوره در دوره متوسطه
« دوم » گروه 􀃔
نفر دانش آموز مدارس دولتی در سر جمع منطقه و به تفکیک جنسیت، یک ساعت نیروی «12» به ازای هر
مشاور (از بین نیروهای موظف موجود) با اولویت پایه اول دبیرستان قآبل تخصیص است و به استناد نامه شماره
83 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان سآبق مدیریت و برنام هریزی کشور) /9/ 1802/156081 مورخ 28
تدریس حداقل 10 ساعت دروس مرتبط برای هر یک از مشاوران الزامی است
تبصره مراکز مشاوره و راهنمای خانواده وآبسته به انجمن اولیاء و مربیان، از محل درآمدهای اختصاصی
خود و کمک های خیرین و درآمد اختصاصی استانی اداره خواهند شد و تخصیص نیروی اداری یا آموزشی یا
مشاوره موظف به این مراکز مجوزی ندارد
ج - فعالیت های حوزه سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی
1 عنوان فعالیت نیروهای مورد نیاز امور تحصیلی فرزندان شاهد
« اول » 1 1 گروه 􀃕
نیروی انسانی مدارس شاهد در دوره های تحصیلی بر اساس برنامه هفتگی و درجه بندی مربوط 1 از بین
نیروی موظف و ح قالتدریس خواهد بود
« دوم » 2 1 طرح پراکنده شاهد گروه 􀃔
نیروی انسانی مورد نیاز طرح پراکنده امور تحصیلی فرزندان شاهد (شهری، روستایی و عشایری) بر اساس
مصوبات شورای برنامه ریزی امور تحصیلی فرزندان شاهد، به ازاء تحصیل هر فرزند شاهد در مدارس غیر شاهد
ساعت به صورت فوق برنامه از بین نیروهای موظف «2» در دوره های تحصیلی آبتدایی، راهنمایی و متوسطه
تخصیص و آبلاغ در همان آموزشگاه صادر می گردد
تبصره اولویت تخصیص نیرو در مناطق روستایی به صورت موظف و در مناطق شهری در صورت عدم
وجود نیروی موظف از محل درآمدهای اختصاصی مدرسه با پرداخت ح قالتدریس بلامانع م یباشد

85/6/ 660 مورخ 21 /6817/ 82 و 700 /4/ 750 مورخ 16 / 1 آبلاغ شده از سوی دفتر توسعه مدیریت، فناوری و تحول اداری به شماره های 1887
26
2 عنوان فعالیت نیروهای مورد نیاز مدارس ایثارگران
« اول » نیروهای آموزشی گروه 􀃕
1 2 نیروی مورد نیاز دبیرستان، پیش دانشگاهی و مجتمع ایثارگران برآبرضوآبط درجه بندی مربوط
77 ) و به میزان ساعات برنامه درسی ویژۀ این گونه مدارس، تأمین و /5/ 751 مورخ 28 /1104/ (موضوع بخشنامه شماره 9
تخصیص می یآبد
نیروی مورد نیاز بر مبنای مدارس عادی محاسبه (« اول » و مربی پرورشی (گروه (« دوم » 2 2 کتآبدار (گروه
و تخصیص می یآبد
3 عنوان فعالیت مدارس غیر دولتی
1367 مجلس شورای اسلامی و /3/ به استناد ماده ( 8) قانون تأسیس مدارس غیردولتی مصوب مورخ 5
71 تخصیص نیرو به /3/ 140 مورخ 31 / دستورالعمل اجرائی تبصره 1 ماده 13 همان قانون به شماره 5769
مدارس غیردولتی (تمامی دوره های تحصیلی) در صورت دارا بودن حداقل دانش آموز برای حد نصآب تشکیل
مدرسه، با توجه به موارد ذیل میسر است 1
« گروه دوم » 1 3 مدیر 􀃔
اعزام یک نفر مدیر دولتی از بین نیروهای موظف شاغل در کلیه دوره های تحصیلی به جز پیش دبستانی از
بین نیروهای رسمی یا پیمانی آموزش و پرورش قآبل تخصیص می باشد
تبصره در صورتی که از نیروی بازنشسته آموزش و پرورش به عنوان مدیر استفاده شود حق الزحمه دریافتی
توسط مؤسس پرداخت خواهد شد در این صورت تخصیص یک معاون از بین نیروهای موظف با تشخیص
رئیس منطقه به مدرسه غیر دولتی واجد شرایط بلامانع خواهد بود
« سوم » 􀃓 ،« دوم » 2 3 گروه 􀃔
در صورت ثبت نام رایگان 4 تا 10 نفر دانش آموز یا معادل آن (تعیین تعداد دانش آموزان با توجه به سطح شهریه
مدارس غیر دولتی منطقه به عهده کمیته برنامه ریزی استان می باشد) و موافقت سازمان آموزش و پرورش استان اختصاص
یک نیروی آموزشی موظف (به جز مدیر مدرسه که رایگان تخصیص م ییآبد) بلامانع است
تبصره در صورتی که در منطقه نیروی دارای کسری ساعات موظف (اعم از نیروهای رسمی، پیمانی، آموزشیاران
نهضت سوادآموزی) وجود داشته باشد اعزام نیرو حداکثر تا سه نفر نیروی آموزشی (به ازای هر نیروی موظف با تشخیص
کمیته برنام هریزی استان، ثبت نام رایگان معادل 4 تا 10 نفر دانش آموز) طبق این ضآبطه بلامانع است
4 عنوان فعالیت مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تحصیل اتباع
خارجی در داخل کشور
صدور هر نوع حکم مأموریت (اعلام شده در این بند) نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش در خارج از
کشور با پیشنهاد دفتر مدارس خارج از کشور و توسط اداره کل امور اداری و تشکیلات در موعد مقرر انجام
خواهد شد

2 طرح رافع در سال تحصیلی جاری نیز به قوت خود باقی است و سهمیه هر استان به زودی آبلاغ خواهد شد
27
1 4 مدارس وآبسته به وزارت امور خارجه
88 که با حضور وزراء و معاونین /2/ در اجرای تصمیم جلسه مشترک شورای معاونین دو وزارتخانه مورخ 15
وزارتین خارجه و آموز شوپرورش انجام شدوبا توجه به هماهنگ یهای به عمل آمده درجلسات کمیسیون مشترک
در خصوص نحوه واگذاری مدارس حوزه نمایندگ یهای جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه مقرر شد
الف وزارت امور خارجه به میزان آمادگی خود هر تعداد از مدارسی را که تا یکصد نفر دان شآموز دارند به
صورت وآبسته به وزارت خارجه، اداره نمایند از طریق اداری اسامی این مدارس را به دفتر امور مدارس خارج از
کشور اعلام می دارد
تبصره انجام کلیه فعالی تهای آموزشی و پرورشی، برگزاری امتحانات و در این مدارس بر اساس ضوآبط
و مقررات آموزش و پرورش بوده و اداره آن به عهده وزارت امور خارجه خواهد بود
ب مدیر یا مدیر معلم مدارس از سوی آموزش و پرورش، تعیین و با هماهنگی وزارت امور خارجه اعزام
خواهد شد
تبصره در سال تحصیلی 89 88 مأموریت تا سقف حداکثر 3 سال برای مدیران فعلی مدارس تمدید
مأموریت خواهند شد و در صورت عدم رضایت طرفین یا پایان مأموریت، مدیر یا مدیر معلم جدید از سوی
آموزش و پرورش و با هماهنگی وزارت امور خارجه انتخآب و اعزام م یگردد حقوق ارزی و ریالی افراد مذکور
توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد
ج به کارگیری هرگونه نیروی انسانی در این مدارس به جز مدیر و مدیر معلم به عهده وزارت امور خارجه
با هماهنگی مدیر مدرسه مربوطه خواهد بود
تبصره 1 در صورت درخواست بکارگیری نیروی رسمی آموزش و پرورش برای اینگونه مدارس از سوی
وزارت امور خارجه بعد از تأیید دفتر مدارس خارج از کشور حکم مأموریت آنان توسط وزارت آموزش و پرورش
صادر و حقوق دریافتی ایران به صورت تلفیق ارز و ریال به افراد ذینفع پرداخت م ینماید لیکن وزارت امور
خارجه طبق ضوآبط آموزش و پرورش پرداختی به این افراد را به آن وزارتخانه مسترد م یدارد
تبصره 2 برای سال تحصیلی 89 88 در صورت درخواست وزارت امور خارجه، مأموریت افراد اعزامی و
تبعی فرهنگی شاغل در این مدارس حداکثر تا سقف 3 سال با توافق طرفین تمدید می گردد و معادل حقوق
ارزی و ریالی پرداختی به افراد برآبر ضوآبط آموزش و پرورش از سوی آموزش و پرورش پرداخت خواهد گردید و
وزارت امور خارجه فو قالعاده ارزی افراد مذکور (بجز مدیر یا مدیر معلم) طبق ضوآبط فعلی آموزش و پرورش را تعهد
می نماید
د حقوق ریالی و ارزی نیروهای تبعی غیر فرهنگی شاغل در کلیه مدارس خارج از کشور را که همسران
آنان کارمندان وزارت امور خارجه م یباشند، پس از صدور حکم توسط آموزش و پرورش برآبر با ارقام مندرج در
احکام آنها توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت م یشود و وزارت امور خارجه معادل مبلغ پرداختی را به وزارت
آموزش و پرورش مسترد خواهد نمود
28
ه وزارت امور خارجه، فهرست اسامی نیروی انسانی مورد نیاز خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال
به دفتر امور مدارس خارج از کشور اعلام و همچنین حقوق ارزی و ریالی مذکور در این توافقنامه را پس از اعلام
دفتر امور مدارس خارج از کشور به صورت 3 ماهه به حسآب آموزش و پرورش واریز خواهد نمود
و دستورالعمل اجرایی این توافقنامه پس از تأیید کمیسیون مشترک دو وزارتخانه به اجراء گذاشته خواهد شد
2 4 مدارس وآبسته به وزارت آموزش و پرورش
1 2 4 مبنای تخصیص نیرو، شاخ صهای مورد تأیید وزارتین آموزش و پرورش و امور خارجه م یباشد
2 2 4 نحوه تأمین نیرو
1 2 2 4 تمدید مأموریت نیروهای اعزامی شاغل در سال گذشته برای سال دوم با تشخیص دفتر
مدارس خارج از کشور صورت خواهد گرفت
% 2 2 2 4 تمدید مأموریت نیروهای اعزامی متقاضی تمدید مأموریت برای سال سوم با پرداخت 80
فوق العاده ارزی سال قبل و به مدت 9 ماه (تا پایان خرداد ماه) با تشخیص سازمان مدارس غیردولتی و توسعه
مشارکتهای مردمی انجام م یگیرد
تبصره فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور نیروهای اعزامی بر اساس مصوبه شماره 29920 /ت 461 ه مورخ
84 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن تعیین م یگردد /4/ 71/10/9 و 23781 /ت 31427 ه مورخ 21
3 2 2 4 مدت اشتغال نیروهای تبعی فرهنگی حداکثر تا 3 سال، مشآبه نیروهای اعزامی تعیین م یگردد
تبصره حقوق و مزایای پرداختی به نیروهای تبعی فرهنگی معادل حقوق و مزایای آنان در داخل کشور به
صورت تلفیقی از ریال و ارز و یا ریالی کامل خواهد بود
4 2 2 4 نیروهای تبعی از همسر غیر فرهنگی
نیروهای فرهنگی شاغل در مدارس خارج از کشور که همسران آنان کارگزاران سیاسی کشور در خارج
می باشند معادل حقوق و مزایای دریافتی داخل کشور را به صورت تلفیق ریال و ارز و یا ریالی کامل دریافت خواهند
نمود و وزارت امور خارجه معادل پرداختی به این افراد را به حسآب وزارت آموزش و پرورش واریز خواهد نمود
نیروهای فرهنگی شاغل در مدارس خارج از کشور که همسران آنان مأمور سایر دستگاه های دولتی در
خارج از کشور و یا دانشجوی بورسیه دولت در دانشگاه های خارج می باشند معادل حقوق و مزایای دریافتی داخل
کشور به صورت تلفیق ریال و ارز و یا ریالی کامل دریافت خواهند کرد
نیروهای فرهنگی رسمی شاغل در مدارس خارج از کشور که همسران آنان دارای مشاغل آزاد بوده و یا
دانشجوی غیر بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگا ههای خارجی م یباشند در صورت اخذ مرخصی بدون حقوق از
آموزش و پرورش م یتوانند به صورت نیروی محلی همکاری نموده و حقوقشان از منآبع خود گردان مدرسه محل
خدمت پرداخت م یگردد
29
3 4 مدارس غیر انتفاعی
نیروهای مورد نیاز اینگونه مدارس از بین نیروهای رسمی شاغل در وزارت آموزش و پرورش بر اساس
پیشنهاد مؤسس مدرسه غیر انتفاعی و تأیید دفتر مدارس خارج از کشور با رعایت شاخصهای تخصیص نیرو،
مشروط بر اینکه مؤسس متعهد گردد کلیه حقوق و مزایا اعم از ریالی و ارزی آنان را پرداخت نماید، حکم
مأموریت صادر خواهد شد بدیهی است وزارت آموزش و پرورش هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت حقوق و
مزایای آنان ندارد
تبصره برای صدور حکم مأموریت فرد واریز سهم هزین ههای بیمه، بازنشستگی و سهم صندوق ذخیره
فرهنگیان و به حسآب وزارت آموزش و پرورش از سوی مدرسه غیرانتفاعی ضرورت دارد
4 4 مجتمع های تطبیقی و بی نالمللی
بنا به ضرورت انجام خودگردان امور این مدارس، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارک تهای مردمی
می تواند با اعمال روش های مناسب، تعدیل نیروی انسانی صورت داده و اجازه داده می شود مجموع شهریه
دریافتی از هر یک از دان شآموزان حداکثر تا معادل هزین ههای جاری و پرسنلی آنان با تأیید سازمان مذکور به
منظور خودگردان اداره نمودن به تدریج افزایش یآبد
5 4 مدارس تحت سرپرستی نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی در ایران
به منظور نظارت بر عملکرد مدارس خارجیان مقیم ایران، نمایند های متخصص به صورت مأمور (به ازاء هر
مدرسه حداکثر یک نفر) از سازمان آموزش و پرورش شهر یا شهرستا نهای تهران، پس از تأیید دفتر مدارس خارج
از کشور معرفی م یگردد شایان ذکر است حقوق و مزایای اینگونه مأمورین از محل اعتبارات سازمان مبداء
پرداخت خواهد شد
6 4 مدارس غیر دولتی بی نالملل و ویژه اتباع خارجی داخل کشور
در اینگونه مدارس دستورالعمل و آیی ننامه های مشآبه مدارس غیردولتی داخل کشور ملاک عمل خواهد بود
تحصیل اتباع خارجی در مدارس دولتی، غیر دولتی، شاهد و در صورت دارا بودن پروانه اقامت قانونی با
رعایت ضوآبط مربوطه مجاز خواهد بود
د فعالیت های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت
1 عنوان فعالیت تعاونی های مصرف و مسکن فرهنگیان - مهدهای کودک
با توجه به بند ح ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اختصاص نیرو
به چنین مراکزی با پرداخت حقوق و مزایا از منآبع دولتی، موضوعیت ندارد
30
2 عنوان فعالیت درمانگاه ها، کلینی کهای فرهنگیان، باشگاه ها وخانه های معلم
1386 مبنی بر ممنوعیت ادارۀ هرگونه /7/ با عنایت به ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8
مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگا ههای اجرایی،
تخصیص نیرو به این مراکز با پرداخت حقوق و مزایا از منآبع دولتی ممنوع می باشد
3 عنوان فعالیت نیروهای اداری ادارات یا مدیری تهای آموزش وپرورش
« دوم » گروه 􀃔
به کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، در واحدهای اداری شامل نمایندگی های
بخش، ادارات، نواحی، مدیریت های آموزش و پرورش مناطق و سازمان آموزش و پرورش استا نها و واحدهای
اداری وآبسته به آنها، صرفاً در محدوده حداکثر 80 درصد تعداد شاغلین موجود، مجاز است و مازاد بر آن تحت
هر عنوان مجاز نم یباشد
تبصره در صورت کمبود نیروی انسانی، اولویت با کاهش تعداد نیروهای شاغل در ادارات و مدیریت های
آموزش و پرورش غیر مراکز شهرستا نهای هر استان، می باشد
ه سایر فعالیت ها
1 عنوان فعالیت اتحادیه انجمن های اسلامی دان شآموزان
« دوم » گروه 􀃔
85 هیأت محترم وزیران به /5/ تخصیص نیرو به استناد مصوبه شماره 58785 /ت 35658 ه مورخ 24
میزان 300 نفر در سراسر کشور با حفظ پست ثآبت سازمانی و رضایت کارمند بلامانع است
2 عنوان فعالیت آموزش از راه دور
« دوم » گروه 􀃔
750 مورخ / 1 2 در حوزه ستاد مرکزی مؤسسه به استناد تشکیلات سازمانی که طی نامه شماره 3606
1383/7/11 سازمان سآبق مدیریت و برنام هریزی کشور آبلاغ شده است با پیشنهاد رئیس مؤسسه توسط اداره
کل اموراداری و تشکیلات حداکثر در سقف 80 % تعداد پست های مصوب ، بارعایت شرایط احراز و مقررات مامور
خواهند شد
82 هیأت /11/ 2 2 در سازمان هر استان به استناد تصویب نامه شماره 42824 /ت 39615 /ه مورخ 6
83 حداکثر دو نیرو به پیشنهاد مؤسسه آموزش از راه /3/ 140 مورخ 30 / محترم وزیران و بخشنامه شماره 7102
دور و موافقت رئیس سازمان آموزش و پرورش استان با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایا از منطقه
مبداء و سایر مزایای متعلقه از مؤسسه آموزش از راه دور به منطقه اختصاص داده می شود
31
3 2 اختصاص یک نفر مدیر به مراکز آموزش از راه دورغیردولتی در صورت ثبت نام 20 نفر دانش آموز
به صورت رایگان یا معادل آن با معرفی آموزش و پرورش منطقه بلامانع است در غیر اینصورت واریز معادل
%50 حقوق و مزایای مدیر مامور شده از حقوق پرداختی از سوی وزارت آموزش و پرورش به صندوق حمایت از
موسسان مدارس غیر دولتی از طرف موسس صورت م یپذیرد
3 عنوان فعالیت راهنمایان آموزشی
« سوم » گروه 􀃓
نیروی مورد نیاز این فعالیت به استناد مصوبه تبصره 37 قانون برنامه دوم توسعه و مصوبه هیأت محترم
75 برآبر فرمول های زیر محاسبه و از محل نیروهای کسری /5/ وزیران به شماره 26889 /ت 16913 ه مورخ 15
ساعات موظف تخصیص می یآبد ضمناً دبیران یا آموزگاران (رسمی، پیمانی) می توانند به میزان 16 ساعت تدریس
هفتگی داشته و 16 ساعت نیز در این فعالیت به صورت موظف اشتغال داشته باشند
تعداد کلا سهای آبتدایی شهری دولتی و غیردولتی)مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساعات مورد نیاز راهنمای آموزشی در آبتدایی × 0/003134 × 12)
تعداد کلا سهای راهنمایی شهری و روستایی، دولتی و غیردولتی)مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساعات مورد نیاز راهنمای آموزشی در راهنمایی × 0/00273 × 12)
تعداد کلا سهای متوسطه نظری و فنی و حرف های و کاردانش شهری و روستایی دولتی و غیردولتی)مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساعات مورد نیاز راهنمای آموزشی در متوسطه × 0/00531 × 12)
4 نیروی انسانی مورد نیاز سازمان های وآبسته به آموزش و پرورش
« دوم » گروه 􀃔
به منظور تامین نیروی انسانی این سازما نها، بجای استخدام نیروی جدید و حداکثر در سقف 80 درصد
شاغلین موجود، می بایست آبتدا پس تهای درخواستی و شرایط احراز پست را اعلام و از بین کارکنان شاغل در
حوزه ستادی وزارت متبوع، سازمان های وآبسته و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، نسبت به جذب نیرو
اقدام نمایند
5 سایرفعالیت هایی که درجدول مصوب هیأت محترم وزیران شاخص معینی دارند
تخصیص نیرو به این گونه فعالیت ها، مطآبق شاخص و ضآبطه مربوط در جدول شاخص های مصوب هیأت
محترم وزیران بلامانع است
6 سازماندهی کارکنان قرارداد کار معین موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 84515 مورخ
84/12/15 هیات محترم وزیران
در خصوص تمدید قرارداد نیروهای قراردادی کارمعین، رعایت نکات زیر الزامی است
الف رعایت مفاد ضوآبط اجرایی بودجه کل کشور و عدم جذب و یا جایگزینی نیروی جدید با توجه به
سیاست های وزارت آموزش و پرورش
32
710 مورخ /5 ،85/8/ 710 مورخ 29 /67 ،85/7/ 710 مورخ 29 / ب رعایت مفاد بخشنامه های شماره 59
88/3/ 710 مورخ 16 / 87 و 13 /3/ 710 مورخ 1 /6 ، 86/10/ 710 مورخ 2 /61، 86/5/ 710/32 مورخ 21 ، 86/2/2
وزارتی در تنظیم قراردادهای سال جاری
ج رعایت تبصره 5 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ایثارگران
د رعایت تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص سقف تعداد نیروهای قراردادی
ه رعایت شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه موضوع جدول پیوست بند 5 دستورالعمل اجرایی شماره
85 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان سآبق مدیریت و برنامه ریزی کشور) /4/ 100/66741 مورخ 24
و اعمال کلیه قوانین و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در رآبطه با کارکنان قراردادی موضوع بند 2
ماده 5 متن قراردادهای فی مآبین
710 مورخ / ض صدور آبلاغ از طریق سیستم بکفا به منظور کنترل و نظارت بهینه و رعایت بخشنامه 43
87/9/12 الزامی است
ح اعلام نظر هسته گزینش و رضایت مندی مسئول دستگاه در خصوص ادامه فعالیت یا تمدید قرارداد
7 عنوان فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هر یک از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای درجه بندی مصوب بوده و ضمن
استقلال کانون، مربیان این مرکز با موافقت رئیس مرکز ذیربط بخشی یا تمام وقت خود را برای انجام فعالیتهای
پرورشی در مدرسه یا مراکز پرورشی مکمل مدرسه فعالیت نمایند و بالعکس مربیان پرورشی مدارس می توانند در
صورت موافقت کانون تمام یا بخشی از دو سوم وقت موظف خود را به فعالیتهای فوق برنامه در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان اختصاص دهند
تبصره جزئیات اجرای این بند طی دستورالعمل جداگان های آبلاغ خواهد شد
8 عنوان فعالیت سایر فعالیت های خارج از شمول این برنامه
به جز فعالیت هایی که نحوه تأمین نیروی انسانی آنها در این برنامه مشخص شده است چنانچه فعالیت
دیگری باشد که انجام آن با تأیید مراجع ذی ربط، مجاز و مستلزم تخصیص نیروی انسانی باشد، اختصاص نیرو
به شکل موظف و یا حق التدریس به آنها مجوزی ندارد مگر آنکه ضرورت تخصیص نیرو به تایید کتبی معاونت
برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع برسد
33
ساماندهی مراکز تربیت معلم، دانشکده ها و 􀁙
آموزشکده های فنی و حرفه ای و دانشگاه شهید رجایی
فصل
سوم
34
مقدمه
با عنایت به تجربیات گذشته و اجرای برنام هها و شیوه نام ههای مربوط به ساماندهی نیروی
انسانی در مراکز تربیت معلم و آموزشکد هها و دانشکد ههای فنی و حرف های وآبسته به وزارت
نامیده م یشوند و ضرورت استمرار و « مراکز » آموزش و پرورش که در این شیوه نامه به اختصار
تقویت امر نظارت بر نحوه بهره گیری از منآبع انسانی موجود، چارچوب ساماندهی و مدیریت
نیروی انسانی این مراکز در سال تحصیلی 89 1388 در ادامه آورده خواهد شد 1

به اختصار مجتمع و «(( مرکز هماهنگی مراکز تربیت معلم و آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای (مجتمع پیامبر اعظم (ص » 1 در این شیوه نامه
به اختصار مدیریت هماهنگی نامیده می شود « مدیریت هماهنگی مراکز تربیت معلم و مدیریت هماهنگی دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرف های »
35
بخش اول
« کلیات »
1 مقررات
1 1 تمامی فعالی تهایی که انجام آن در مراکز مستلزم تخصیص نیرو به صورت موظف و یا غیرموظف
باشد، صرفاً در چارچوب مفاد این شیوه نامه که مجاز شناخته شده است صورت می پذیرد و تمامی شیوه نامه های
قبلی در خصوص بکارگیری نیروی انسانی لغو و بلا اثر م یگردد
تبصره اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی دارای حکم هیات علمی از هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری، شاغل در دانشگاه شهید رجایی و مراکز، تآبع دستورالعمل اجرایی وظایف موظف اعضای
هیات علمی می باشند
2 1 به منظور تمهید امکان نظارت بر وضعیت ساماندهی نیروی انسانی، آبلاغ تمامی کارکنان اداری و
صادر م یشود بدیهی است آبلاغ تدریس تمامی مدرسان « بکفا » آموزشی از طریق سیستم رایانه ای صدور آبلاغ
اعم از موظف و غیر موظف نیز باید توسط سیستم مذکور انجام پذیرد 1
3 1 صدور آبلاغ موظف به عنوان مدرس با رعایت تمام قوانین و مقررات مربوط و شرایط احراز پست،
زمانی موضوعیت م ییآبد که حداقل
4
3 از ساعات موظف آنان در مراکز وآبسته به مجتمع واقع در استان محل
خدمت و در رشته های مرتبط تکمیل گردد در غیراینصورت به صورت نیروی کسری ساعات موظف محسوب
شده و امتیاز مهارت در حق شاغل صفر و حق شغل با ضریب 1 برای آنان محاسبه می گردد، و یا می توانند
ساعات کسری موظف را در قالب تدریس در یکی از واحدهای آموزشی و یا آموزش ضمن خدمت با موافقت
کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش استان همکاری نمایند
تبصره آبلاغ مدرسان جدید مراکز، بصورت متمرکز، پس از تائید شورای تعیین صلاحیت مدرسان مراکز
برآبر ضوآبط و مقررات مربوط صادر م یشود
4 1 چنانچه میزان تدریس یا فعالیت موظف هر یک از مدرسان، دبیران، استادکاران، هنرآموزان،
تکنیسین ها، مشاوران و سایر عوامل آموزشی، در مراکز تحت پوشش مجتمع کمتر از
4 3
ساعات موظف باشد
جهت سازماندهی به سازمان آموزش و پرورش استان، معرفی م یشوند

1 شرایط و ضوآبط مربوط به صدور آبلاغ نیروهای شاغل در مراکز توسط ستاد در سیست مهای مکانیزه ایجاد و مراکز ذیربط نسبت به اجرای آن اقدام
می نمایند
36
تبصره 1 در صورت عدم امکان تکمیل ساعات موظف تدریس مدرس، دبیر، استادکار، هنرآموز، تکنیسین،
مشاور و سایر عوامل آموزشی در مراکز، رئیس مرکز باید با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان، مآبقی
ساعات تدریس موظف آنان را در سایر واحدهای آموزشی استان، تکمیل نماید
تبصره 2 مراکز مستقر در هر استان با سازمان آموزش و پرورش همان استان برای تبادل امکانات و نیروی
انسانی و سایر همکار یها با حفظ استقلال بطور همه جانبه تعامل خواهند داشت
5 1 در صورت نیاز هر یک از مراکز به خدمات آموزشی دبیران و هنرآموزان دارای کسر ساعات موظف
شاغل در هر یک از مناطق آموزشی، آموزش و پرورش منطقه محل خدمت پس از هماهنگی با مراکز متقاضی و
تأیید صلاحیت تدریس موقت می تواند نسبت به صدور آبلاغ موقت مجوز تدریس آنان حداکثر تا 8 ساعت در
هفته، از طریق سیستم رایانه ای، بدون پرداخت ح قالتدریس، اقدام نماید
6 1 حداقل حد نصآب تداوم بهره برداری در مراکز تربیت معلم 120 نفر دانشجوی تمام وقت شبانه روزی
(و یا معادل آن دانشجوی دوره های بلند مدت کاردانی به کارشناسی با ضریب
3
1 ) و در آموزشکده ها و دانشکده های فنی و
حرفه ای در سال اول بهره برداری 70 نفر دانشجوی روزانه یا شبانه و پس از سه سال با حداقل 300 نفر دانشجو
امکان پذیر است
تبصره 1 در صورت کاهش تعداد دانشجویان به زیر نرم حدنصآب ادامه فعالیت، مراکز طی یک برنامه یک
با انتقال دانشجویان به نزدیکترین مرکز مناسب برای ادامه تحصیل دانشجویان، « مجتمع » ساله توسط
ساماندهی شود و از امکانات ساختمانی و تجهیزات آن مرکز در جهت فعالی تهای آموزشی و پرورشی سایر مراکز
و یا منطقه آموزش و پرورش با موافقت وزیر آموزش و پرورش استفاده گردد در صورتی که انتقالی دانشجویان
میسر نباشد با تصویب معاون آموزش و نوآوری وزارت متبوع فعالیت های مرکز برای فارغ التحصیلی اکثریت
دانشجویان موجود حداکثر تا یک سال استمرار م ییآبد
تبصره 2 تعداد نیروهای اداری و آموزشی مراکز (تربیت معلم) زیر حد نصآب در طول سال تحصیلی متناسب
با کاهش تعداد دانشجویان با موافقت مجتمع، باید کاهش یآبد همچنین سالیانه تعداد همکاران غیر آموزشی
شاغل در هر مرکز (دانشکده یا آموزشکده فنی و حرف های) به میزان حداقل 20 % شاغلین موجود اعم از رسمی، پیمانی،
قراردادی، شرکتی و با رعایت مقررات قآبل کاهش می باشد
2 سازمان ها و مراکز مجری شیوه نامه ساماندهی
به منظور اجرای این شیوه نامه، بخش های مختلف در حوزه ستادی و اجرایی به شرح ذیل مسئولیت دارند
1 2 مسئولیت نظارت، تبیین موارد پاسخگویی به سوالات در خصوص مفاد این شیوه نامه بر عهده
معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع با همکاری مجتمع است و سایت رایان های به آدرس
آماده پاسخگویی به هر نوع آبهامات می باشد http//wwwedarimeduir
37
می باشد که این مرکز موظف است « رئیس مجتمع » 2 2 مسئولیت اجرای شیوه نامه در کشور بر عهده
نحوه اجرای برنامه را در ارزیآبی عملکرد مسئولان ذیربط اعمال نماید
3 2 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی در دانشکده و آموزشکد ههای
فنی و حرف های به عهده رئیس همان مرکز و در مراکز تربیت معلم به عهده رئیس مرکز معین خواهد بود بطوری که این شیوه نامه باید حداکثر تا پایان شهریور سال جاری عملیاتی و اجرا شود
4 2 نظارت، کنترل و ارزیآبی نحوه عملکرد مراکز، در خصوص برنامه ساماندهی و سازماندهی نیروی
انسانی توسط معاونت آموزش و نوآوری وزارت متبوع به صورت متمرکز با همکاری مجتمع و در صورت نیاز
بازدید حضوری انجام م یشود
تبصره ارزیآبی نحوه عملکرد هر یک از مراکز در طول سال تحصیلی طبق معیارهای اعلام شده از سوی
معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت توسط مجتمع تهیه و پس از جمع بندی و رتبه بندی مراکز در مقایسه با
یکدیگر توسط معاونت آموزش و نوآوری در اختیار وزارت متبوع قرار م یگیرد تا نتایج آن به صورت تشویق
(پرداخت فوق العاده بهره وری تا 25 % مبلغ صرف هجویی حاصل از اجرای برنامه ساماندهی موضوع ماده 69 قانون مدیریت خدمات
کشوری به مدیران و کارکنان ذیربط) و یا برخورد قانونی با متخلفین احتمالی اعمال خواهد شد
3 نحوه محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز مراکز
1 3 مبنای محاسبه نیاز و تخصیص مدرس، دبیر، استادکار، هنرآموز و سایر عوامل آموزشی در هر یک
از مراکز و دانشگاه شهید رجایی طبق جدول و برنامه هفتگی دروس براساس سرفصل های آبلاغی، که به
تصویب مراجع ذیربط رسیده است، خواهد بود
2 3 تخصیص نیروهای اداری مراکز و دانشگاه شهید رجایی بر حسب مورد، براساس درج هبندی و
نمودار سازمانی مصوب (در صورت دارا بودن) و ضوآبط موضوع بخش دوم این شیوه نامه می باشد
4 مرجع تعیین ساعات موظف هفتگی کارکنان
ساعت موظف هفتگی نیروهایی که در فعالیت های موضوع این شیوه نامه اشتغال می یآبند بر اساس ماده 87
قانون مدیریت خدمات کشوری م یباشد (به بند 4 صفحه 13 مراجعه شود)
5 پرداخت حق التدریس
پرداخت حق التدریس به هر یک از کادر آموزشی اعم از نیروی شاغل رسمی و نیروی غیر رسمی مادامیکه
نیروی دارای کسر ساعت موظف در رشته تخصصی مربوط در سطح هر مرکز وجود دارد، ممنوع است
تبصره 1 تخصیص ساعات حق التدریس توسط مراکز، به کارکنان و مدیران شاغل در ادارات، مناطق،
نواحی، سازمان های آموزش و پرورش استان ها، ستاد وزارت متبوع، سازمان های وآبسته و رئیس و معاونین مراکز
و مدارس، حداکثر تا 10 ساعت در هفته، خارج از ساعات اداری بدون دریافت وجه و حق التدریس بصورت
افتخاری بلامانع است
38
تبصره 2 طول مدت آموزش در هر نیمسال تحصیلی 16 هفته کامل می باشد و مدت برگزاری امتحانات
پایانی نیمسال تحصیلی و تعطیلات نوروزی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود بدیهی است میزان پرداخت
حق التدریس به نیروهای رسمی و آزاد اعم از هیات علمی / مدرس / دبیر/ هنرآموز و به شرط دایر بودن
کلاس در سقف اعتبارات مربوطه به میزان حداکثر 17 هفته در هر نیمسال تحصیلی میسر خواهد بود در صورت
تشکیل 16 جلسه آموزشی پرداخت هفته هفدهم جهت حضور در جلسه امتحان، شرکت در جلسات دفاعیه،
پروژه و با تأیید رئیس هر مرکز و در صورت وجود اعتبار امکا نپذیر است
تبصره 3 اجرای دورۀ تآبستانی پس از کسب مجوز از مجتمع، 6 هفته کامل بوده و میزان ح قالتدریس با
رعایت مفاد این بند، حداکثر معادل 16 جلسه در کل تآبستان خواهد بود
تبصره 4 جمع ساعات حق التدریس در صورتی که فرد ساعات تدریس موظف خویش را در مرکز به طور
کامل گذرانده باشد برای هر مدرس، دبیر، هنرآموز، استادکار و در مراکز و به هر شکل در نوبتهای اول و دوم،
ضمن خدمت بلند مدت یا کوتاه مدت و فراگیر فرهنگیان در دوره های روزانه و شبانه نباید بیش از 21 ساعت در
هفته و برای مراکزی که فقط دورۀ روزانه دارند بیش از 16 ساعت در هفته باشد
تبصره 5 استفاده از نیروهای بازنشسته آموزش و پرورش یا دانشگاه ها یا کارکنان بازنشسته بخش دولتی
جهت تدریس در مراکز به پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط در صورت تأیید شورای تعیین صلاحیت در مراکز تربیت
معلم و شورای آموزشی و پژوهشی در دانشکد هها و آموزشکده های فنی و حرف های بر اساس ماده 95 قانون
مدیریت خدمات کشوری به میزان حداکثر تا 8 ساعت در هفته بلامانع است
39
بخش دوم
« جایگاه فعالیت ها در شیوه نامه ساماندهی »
الف فعالیت های حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مراکز
1 عنوان فعالیت رئیس مرکز
« اول » گروه 􀃔
تخصیص رئیس به هر یک از مراکز، از نیروهای رسمی شاغل در مراکز یا آموزش و پرورش با حداقل
تحصیلات کارشناسی ارشد متناسب با رشته های قالب در مرکز و با رعایت شرایط احراز صورت می پذیرد
تبصره 1 در موارد استثناء انتصآب رئیس مرکز با تأیید وزیر تصمی مگیری خواهد شد
و آبلاغ معاون آموزش و نوآوری وزیر « رئیس مجتمع » تبصره 2 عزل و نصب رئیس هر مرکز با پیشنهاد
برای مراکز مستقل و حکم رئیس مرکز غیر مستقل توسط رئیس مجتمع صورت می گیرد
تبصره 3 تدریس موظف هفتگی (غیر از اعضای هیئت علمی که تآبع ضوآبط مربوط است) به میزان حداقل 6
ساعت در هفته (بدون پرداخت ح قالتدریس یا اضافه کار) برای رئیس مرکز، می بایست انجام شود، در صورتی که به
رشته وی در مرکز نیاز باشد امکان تخصیص ساعت ح قالتدریس مطآبق تبصره 4 بند 5 بخش اول این فصل
خواهد بود
2 عنوان فعالیت معاون مرکز
« دوم » گروه 􀃔
معاون برای هر یک از مراکز، طبق ضوآبط درجه بندی و نمودار سازمانی از نیروهای رسمی شاغل در مراکز
یا آموزش و پرورش با رعایت شرایط احراز، با پیشنهاد رئیس مرکز و پس از تأیید کتبی کمیته انتصآبات مجتمع و
با آبلاغ رئیس مرکز تعیین و منصوب م یشود
تبصره 1 موضوع تبصره 3 بند 1 بخش دوم این شیوه نامه شامل معاونین مراکز نیز م یباشد
3 عنوان فعالیت سرپرست امور شبان هروزی
« دوم » گروه 􀃔
سرپرست امور شبانه روزی ، برای مراکز، طبق ضوآبط درجه بندی یا نمودار سازمانی مراکز و تعداد دانشجویان
خوآبگاهی از بین نیروهای موظف، با رعایت شرایط احراز، تامین م یشود
40
4 عنوان فعالیت مدرس، دبیر، هنرآموز، استادکار
« اول » گروه 􀃕
نیروی انسانی در این بخش به نسبت ساعات مقرر در دستورالعمل ها و آیین نام ههای مربوط و با توجه به
جدول دروس نظری و عملی از بین نیروهای شاغل در مراکز یا آموزش و پرورش (در صورت موافقت کمیته سه نفره
اعلام شده در بند 10 1 بخش اول فصل دوم صفحه 10 این برنامه)، تامین م یشود
5 عنوان فعالیت گروه های آموزشی پژوهشی
« اول » گروه 􀃕
تخصیص یک مدیر گروه آموزشی رشته تخصصی دایر در هر مرکز با احتسآب دو ساعت کسری موظف
(حداکثر تا 2 ساعت نظری) در هفته از محل ساعات موظف نیروهای آموزشی هر مرکز (هیأت علمی، مدرس، دبیر،
هنرآموز) بلامانع است در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حق مدیریت با امتیاز 650 تا 750 بر اساس
تعداد دانشجویان گروه محاسبه و حق مدیریت به مدیران گروهها ماهیانه پرداخت م یگردد
تبصره 1 برای برنامه ریزی و هماهنگی ارائه دروس عمومی و همچنین دروس پایه یک نفر مدیر گروه با
تخصیص 2 ساعت کسری موظف در هفته بلامانع است
تبصره 2 مراکز م یتوانند بنا بر ضرورت از نیروهای ح قالتدریس تا 2 ساعت نظری در هفته و حداکثر 16
هفته در هر نیمسال (و در صورت برگزاری دوره تآبستانی 5 هفته در تآبستان)، نیز علاوه بر سقف 16 یا 21 ساعت
حق التدریس در هفته، بدین منظور استفاده نمایند
تبصره 3 پرداخت هرگونه حق التدریس، اضافه کار و موارد مشآبه به اعضای هیئت علمی، مدرسین، دبیران،
هنرآموزان و سایر نیروهای آموزشی، کارکنان، رؤسا، معاونین، مدیران و اعضای گرو ههای آموزشی و پژوهشی مرکز
در طول خدمت در مرکز به جز مفاد این شیوه نامه ممنوع می باشد
6 عنوان فعالیت کتآبدار
« دوم » گروه 􀃔
در مراکز به شرط داشتن کتآبخانه مستقل، بر اساس درج هبندی (در مراکز تربیت معلم به ازای حداقل 3000 عنوان
کتآب یک کتآبدار) یا نمودار سازمانی، کتآبدار از بین نیروهای موظف، با دارا بودن شرایط احراز، قآبل تخصیص است
7 عنوان فعالیت مسئول آزمایشگاه / کارگاه / سایت کامپیوتر
« دوم » گروه 􀃔
در مراکزی، که دارای آزمایشگاه / کارگاه / سایت کامپیوتری فعال برای ارائه کلاس رسمی با تجهیزات
مورد لزوم دایر باشد حداکثر معادل ساعات تدریس مورد نیاز مسئول مربوط، از نیروهای موظف با دارا بودن
شرایط احراز قآبل تخصیص است
تبصره در صورت عدم وجود نیروی موظف بدین منظور زیر نظر و با مسئولیت صاحب جمع اموال مرکز، از
نیروهای قراردادی کار معین با اخذ تضمین لازم م یتوان بهره گرفت
41
ب فعالی تهای سایر حوز ههای مراکز
1 عنوان فعالیت تعاونی های مصرف، مسکن و مهدهای کودک
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص نیرو با « ح» با توجه به بند
پرداخت حقوق و مزایا از منآبع دولتی به تعاونی های مصرف، مسکن و مهدهای کودک مراکز، موضوعیت ندارد
تبصره در صورت وجود این فعالی تها در مراکز، روسای آنان می توانند از محل درآمدهایی از قبیل حق
عضویت، شهریه، مشارکت پرسنل، کارکنان، دانشجویان و نسبت به اداره خود گردان آنها اقدام نمایند ایجاد و
گسترش این گونه فعالی تها ممنوع م یباشد
2 عنوان فعالیت درمانگاه و بهداری دانشجویی
1386 مبنی بر ممنوعیت اداره هر گونه /7/ با عنایت به ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8
واحدهای درمانی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی، تخصیص نیرو به این فعالیت در مراکز با پرداخت حقوق
و مزایا از منآبع دولتی ممنوع م یباشد
معاونت آموزش و نوآوری وزارت متبوع، مراکزی که دارای « مجتمع » تبصره در صورت ضرورت و تائید
درمانگاه یا بهداری دانشجویی م یباشند می توانند نسبت به اداره خودگردان این فعالیت طبق مقررات اقدام نمایند
3 عنوان فعالیت نیروی اداری مراکز
استمرار به کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، در مراکز، صرفاً در محدوده حداکثر 80
درصد تعداد شاغلین موجود مجتمع مجاز است و مازاد بر آن تحت هر عنوان برای مراکز تربیت معلم مجاز نم یباشد
4 عنوان فعالیت نیروهای دفتری اداری، ماشین نویسی
بکارگیری نیرو در این فعالیت در صورت وجود اعتبارات به صورت تمدید قرارداد کار معین با رعایت نکات
زیر الزامی است
الف رعایت مفاد ضوآبط اجرایی بودجه کل کشور و عدم جذب و یا جایگزینی نیروی جدید با توجه به
سیاست های وزارت آموزش و پرورش و کاهش سالیانه حداقل 20 % از نیروهای شاغل موجود مجتمع
710 مورخ /5 ، 85/8/ 710 مورخ 29 /670 ، 85/7/ 710 مورخ 29 / ب رعایت مفاد بخشنامه های شماره 59
88 در تنظیم قراردادهای /3/ 710 مورخ 16 / 86 و 13 /10/ 710 مورخ 2 / 86 و 61 /5/ 710/32 مورخ 21 ، 86/2/2
سال جاری
ج رعایت تبصره 5 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ایثارگران
د رعایت شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه موضوع جدول پیوست بند 5 دستورالعمل اجرایی شماره
85 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری (سازمان سآبق مدیریت و /4/ 100/66741 مورخ 24
برنامه ریزی کشور)
42
ه اعمال کلیه قوانین و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در رآبطه با کارکنان قراردادی موضوع بند 2
ماده 5 متن قراردادهای ف یمآبین
710/ و صدور آبلاغ از طریق سیستم رایانه ای (بکفا) به منظور کنترل و نظارت بهینه و رعایت بخشنامه 43
87/9/ مورخ 12
ز اعلام نظر هسته گزینش و رضایت مندی مسئول دستگاه در خصوص ادامه فعالیت یا تمدید قرارداد
تبصره بدیهی است اولویت تعدیل نیروهای قراردادی در صورت اضطرار، با آن دسته از افرادی است که کمتر از 3 سال سابقه کار دارند
5 عنوان فعالیت نیروهای مشاغل رسته خدمات (آشپز، نظافتچی، مکانیسین و)
64 سازمان سآبق امور اداری و استخدامی کشور، موضوع /6/ 9 مورخ 6 / مطآبق بخشنامه شماره 1301
مشاغل کارگری و نیز بند 4 ضوآبط اجرایی مجموعه شرح رشت ههای شغلی طرح طبق هبندی مشاغل بکارگیری
64 و قانون کار با رعایت /12/ این نیروها درصورت وجود اعتبار در چارچوب بخشنامه شماره 4650 /د مورخ 12
درجه بندی مراکز و حداکثر در حد 80 % تعداد شاغلین سال 87 ، بدون جذب و جایگزینی نیروی جدید، امکان پذیر
است
43
ضمایم 􀁙
فصل
چهارم
44
نمون برگ 1 فهرست مدارس زیر حد نصآب که ادامه فعالیت آن مورد تأیید کمیته برنامه ریزی استان است
استان
ردیف
نام
آموزشگاه منطقه
تعداد
دانش آموز
شهری
روستایی
دوره تحصیلی جنسیت تعداد دان شآموز علت
ادامه
فعالیت
نوع تخصیص نیرو سال 89 88
آبتدایی راهنمایی متوسطه
پیش
دانشگاهی زن 88 موظف حق التدریس - 89 87 - مرد 88
خرید
خدمات
88/7/ مهر و امضاء منطقه مهر و امضاء سازمان آموزش و پرورش استان تاریخ ارسال 20
45
نمون برگ 2 فهرست مشخصات نیروهای کسری ساعت موظف (بدون تدریس و کلاس درس)
استان
ردیف منطقه نام نام خانوادگی
شماره
پرسنلی
مدرک
تحصیلی
رشته
تحصیلی
جنس دوره
تحصیلی علت مازاد رشته پیشنهادی
زن مرد برای تداوم خدمت
88/6/ مهر و امضاء منطقه مهر و امضاء سازمان آموزش و پرورش استان تاریخ ارسال 5
46
نمون برگ 3 نتایج حاصل از اجرای ساماندهی نیروی انسانی در مقایسه با سال تحصیلی قبل
استان
دوره تحصیلی
تعداد نیروی
آموزشی
تعداد مدارس ثآبت
صبح
کلاس های انتقال داده
شده به نوبت صبح در
سال تحصیلی 89 88
مدارس ادغام شده
در سال تحصیلی
89 88
تعداد مدارس
روستا مرکزی میانگین نُرم کلاس ساعات حق التدریس
(به هفته)
تعداد ساختمان های
آزاد شده
88 - 89 87 - 88 88 - 89 87 - 88 88 - 89 87 - 88 88 - 89 87 - 88 شهری روستایی 88 - 89 87 - 88 88 - 89 87 - 88
آبتدایی
راهنمایی
متوسطه نظری
فنی و حرفه ای
پیش دانشگاهی
88/7/ مهر و امضاء سازمان آموزش و پرورش استان تاریخ ارسال 30
47
نمون برگ 4 فهرست مدارسی که در نوبت دوم فعال می باشند و مورد تأکید کمیته برنامه ریزی استان است
استان
ردیف منطقه کد فضا نام آموزشگاه دوره تحصیلی
جنسیت
تعداد کلاس
علت تشکیل در نوبت
دوم
محل استقرار
پ د م شهری روستایی
88/6/ مهر و امضاء سازمان آموزش و پرورش استان تاریخ ارسال 15
48
نمون برگ 5 وضعیت ساعات تخصیصی به نیروهای خرید خدمات آموزشی شرکت براساس قرارداد
شماره مورخ / / 88 استان
مدت قرارداد از تا تاریخ تاسیس شرکت مبلغ قرارداد
تعداد شرکتهای واجد شرایط در مناقصه اطلاع رسانی مناقصه از طریق
ردیف منطقه کد
آموزشگاه
دوره
تحصیلی
رشته
تدریس نام و نام خانوادگی
مدرک
تحصیلی رشته تحصیلی
تعداد ساعات
تخصیصی محل استقرار
زن مرد شهری روستایی
88/6/ مهر و امضاء سازمان آموزش و پرورش استان تاریخ ارسال 31
49
نمون برگ 6 فهرست مشخصات نیروهای بازنشسته پیش از موعد استان
ردیف
منطقه
شماره
پرسنلی نام
نام
خانوادگی
مدرک
تحصیلی
رشته
تحصیلی
جنس
عنوان
پست
سابقه
خدمت
تاریخ
بازنشستگی
دوره تحصیلی
زن مرد آبتدایی راهنمایی متوسطه پیش
دانشگاهی
فنی و
حرفه ای
مهر و امضاء سازمان آموزش و پرورش استان
50
نمون برگ 7 فهرست مدیران و معاونین واحدهای آموزشی که ساعت تدریس موظف آنها به فعالیت های غیر از تدریس
تخصیص یافته است سازمان آموزش و پرورش استان
ردیف شماره پرسنلی نام نام خانوادگی منطقه خدمتی دوره تحصیلی سمت نوع فعالیت میزان ساعت
مهر و امضاء سازمان آموزش و پرورش استان
51
نحوه خرید خدمات آموزشی از مؤسسات غیردولتی
1 مستندات قانونی
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، بند 2 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 32 « ب» در اجرای بند
همان قانون به منظور تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز، سازمان آموزش و پرورش استانها م یتوانند در دوره های مختلف تحصیلی
از طریق خرید خدمت آموزشی از مؤسسات صلاحی تدار غیردولتی با برگزاری مناقصه اقدام نمایند
2 مراحل اجرایی طرح
1 2 برآورد میزان نیاز به نیروی انسانی
کار گروه تخصصی نیروی انسانی کمیته برنام هریزی و هماهنگی استان با همکاری گروههای مختلف آموزشی و تعامل
سازنده با آنان پس از بررسی کامل وضعیت نیروهای موجود (موظف و حق التدریس)، تعیین ورودی و خروجی (بازنشستگی عادی و پیش از
موعد، نقل و انتقال و) نسبت به سازماندهی نسبی آن با توجه به تعداد دان شآموزان و کلاس های درس قآبل تشکیل اقدام می نمایند
در این سازماندهی فرض بر این است که علاوه بر استفاده بهینه از نیروهای موجود، روشهای بکارگیری نیروهای مازاد نیز
مدنظر قرار گرفته باشد
پس از انجام مراحل فوق الذکر و مشخص شدن کسرها به تفکیک منطقه، دوره تحصیلی، رشته تدریس، جنسیت، ساعات نیاز،
فهرست کامل تهیه و جهت اتخاذ تصمیم نهایی در کمیته برنامه ریزی استان مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات لازم جهت انعقاد
قرارداد اعمال م یگردد 1
2 2 تنظیم و انتشار آگهی مناقصه
پس از تنظیم جداول نیروی انسانی مورد نیاز به همراه مصوبه کمیته برنام هریزی و هماهنگی به اداره تدارکات و خدمات
استان، اداره مذکور با جلب نظر گروه بودجه و تشکیلات در مورد میزان اعتبار مالی مورد نیاز برای انعقاد و دریافت نظر کارشناسی
حقوقی، املاک و حمایت قضایی در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی مورد نظر برای درج در آگهی و همکاری با سایر
بخش های مرتبط نسبت به تنظیم و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی برای دریافت پیشنهادات پیمانکاران
اقدام می نماید
آگهی در برگیرنده مجموعه شرایط عمومی، اختصاصی، قیمت پیشنهادی، قیمت پایه، شرح وظایف نیروها و می باشد
3 2 تعیین مؤسسه طرف قرارداد
شرایط پیشنهادی مؤسسات غیر دولتی صلاحیت دار که در فاصله زمانی اعلام شده در آگهی مناقصه نسبت به ارایه پیشنهاد و
مشارکت در مناقصه اقدام نمود هاند در جلس های با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه دستگاه اجرایی مورد ارزیآبی قرار م یگیرد و
پیشنهادی که بر اساس مقررات مربوطه به صرفه و صلاح آموزش و پرورش می باشد انتخآب و مؤسسه غیر دولتی مذکور انتخآب و
طی صورتجلسه تنظیم برای طی مراحل قانونی دعوت به همکاری م یشود
4 2 انعقاد قرارداد با مؤسسه غیر دولتی برنده مناقصه
بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی مناقصه با شرکت یا مؤسسه تعیین شده در بند 3 2 قرارداد منعقد
می شود تا بر اساس تعهدات خویش اقدامات لازم برای اجرای مفاد قرارداد را آغاز نماید
5 2 معرفی نیروی انسانی برای بررسی صلاحیت از طریق هسته گزینش
شرکت یا مؤسسه طرف قرارداد (مطآبق بند 4 2) وظیفه دارد در مهلت زمانی توافق شده نیروهای واجد شرایط را به منظور
بررسی صلاحیت آنان از طریق هسته گزینش آموزش و پرورش معرفی نماید صرفاً آن گروه از افراد معرفی شده که صلاحیت آنان
از طریق هسته گزینش آموزش و پرورش تأیید شده باشد می توانند در واحدهای آموزشی حضور یآبند و در غیر این صورت حضور
افراد در واحدهای آموزشی وجاهت قانونی نداشته و به منزله نادیده گرفتن مفاد قرارداد خواهد بود لازم به ذکر است این افراد از
طریق کارشناسی های ذیربط به گزینش معرفی شوند
6 2 برگزاری دوره آموزشی
افراد تأیید شده مطآبق بند 5 2 می بایست در یک دوره آموزشی که عناوین و میزان ساعات آن از طریق گروه ارتقاء علمی
منآبع انسانی آموزش و پرورش اعلام می گردد شرکت نمایند، شرکت یا مؤسسه طرف قرارداد ملزم به انعقاد قرارداد با گروه ارتقاء
علمی منآبع انسانی آموزش و پرورش در مورد نحوه برگزاری دوره آموزشی می باشد دورۀ آموزشی می بایست قبل از شروع سال
تحصیلی به اتمام برسد
7 2 نحوه اعزام یا معرفی نیروهای آموزش دیده به واحدهای آموزشی
به لحاظ حساسیت امر و لزوم اعمال نظارت مستقیم، قرارداد بین سازمان آموزش و پرورش استانها، با مؤسسه غیردولتی منعقد
خواهد شد بنآبراین لازم است مؤسسه طرف قرارداد افراد آموزش دیده را طی فهرستی در اختیار سازمان آموزش و پرورش استان

1 اولویت واگذاری طرح، مدارس روستایی و زیر حد نصآب م یباشد
52
قرار دهد تا با هماهنگی مدیریت ها و ادارات، محل خدمت هر یک از آنان تعیین و به واحدهای آموزشی اعلام شود از طرف دیگر
مؤسسه طرف قرارداد پس از انجام این هماهنگی راساً نسبت به صدور معرفی نامه به واحد آموزشی مورد نیاز اقدام می نماید، یک
نسخه از این معرفی نامه به منطقه آموزشی ذیربط جهت انجام اقدامات بعدی ارسال خواهد شد بنآبراین هیچگونه آبلاغ یا معرفی
نامه موردی برای افراد از جانب ادارات آموزش و پرورش صادر نخواهد شد 1
8 2 ارسال گواهی انجام کار
مدیران واحدهای آموزشی موظف اند ماهانه گزارشی از کارکرد نیروهای معرفی شده تنظیم و به مدیریت ها و ادارات آموزش و
پرورش ارسال نمایند تا مبنای تسویه حسآب با مؤسسه طرف قرارداد باشد
9 2 پرداخت مبلغ تعهد شده در قرارداد
پس از جمع بندی گزارش های ارسالی از واحدهای آموزشی و تأیید مراتب توسط مدیریت و ادارات آموزش و پرورش و انجام
محاسبات لازم نسبت به پرداخت مبلغ تعهد شده با رعایت مقررات مربوط به حسآب مؤسس طرف قرارداد اقدام گردد
10 2 تشکیل کمیته نظارت و ارزشیآبی
به منظور اعمال نظارت دقیق بر روند اجرایی این طرح و انجام ارزشیآبی دور های از نتایج آن و ارائه بازخورد به کمیته
برنامه ریزی و هماهنگی سازمان مجموع های با ترکیب کار گروه نیروی انسانی کمیته برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل م یگردد
3 شرایط عمومی مناقصه
توجه شرکتها و مؤسسات و مدارس غیرانتفاعی می توانند در مناقصه حاضر شرکت کنند که مطآبق اساسنامه خودشان مجاز به
ارائه خدمات آموزشی باشند
1 3 شرکت و مؤسسات و مدارس غیر انتفاعی پیشنهاد دهنده باید دارای شرایط انجام امور مربوطه بوده و رسماً به ثبت
رسیده باشند و صلاحیت لازم را از ارگا نهای مربوطه داشته باشد
شرکت و مؤسسات و مدارس غیرانتفاعی طرف قرارداد متعهد م یگردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در
معاملات دولتی نباشد
2 3 پیشنهاد دهنده بایستی مبلغ ریال به حسآب بنام سازمان آموزش و
پرورش نزد بانک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه واریز نماید توضیح اینکه سپرده شرکت باید
به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز مبلغ در وجه شماره حسآب فوق اقدام گردد
3 3 کارفرما در رد و قبول یکایک یا کلیه پیشنهادات مختار و پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی ندارد
4 3 برنده مناقصه در زمان عقد قرارداد باید به میزان 10 % کل مبلغ قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز
نقدی به حسآب بانک بعنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار کارفرما خواهد داد
5 3 به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء وقت تعیین شده تحویل شود
ترتیب اثر داده نخواهد شد
6 3 کارفرما پس از بازگشایی پیشنهادات و تنظیم صورتجلسه سپرده برندگان نفرات اول و دوم را نگهداری و اقدام به عقد
قرارداد با نفر اول خواهد نمود و در صورت عدول پیشنهاد دهنده (برنده مناقصه) از شرایط خواسته شده و یا انصراف، سپرده او به
نفع سازمان آموزش و پرورش ضبط و با نفر دوم به همین نحو عمل خواهد شد بدیهی است سپرد ههای نفرات بعدی بعد از
صورتجلسه و نفر دوم بعد از عقد قرارداد با نفر اول مسترد خواهد شد
7 3 پیمانکار م یبایست مدارک مورد نیاز را در پاک ت جداگانه به شرح زیر ارائه نماید
مبلغ کل قرارداد حدود ریال و کل ساعات خرید خدمات آموزشی حدود ساعت در سال با قیمت
تمام شده ساعتی ریال مطآبق شاخ صهای آنالیز حقوق و دستمزد قانون کار در سال 87 است
1 7 3 پاکت الف
1 1 7 3 برگ صلاحیت
2 1 7 3 پروانه معتبر از اتحادیه
3 1 7 3 اساسنامه شرکت
4 1 7 3 آگهی تأسیس شرکت = آخرین برگی شرکت
5 1 7 3 اصل فیش واریزی
6 1 7 3 کلیه اوراق شرایط عمومی و اختصاصی ممهور شده به مهر شرکت

1 قرارداد فی مآبین مؤسسه و آموزش و پرورش هیچگونه تعهد استخدامی و یا حق اشتغال دائم برای افراد زیر مجموعه مؤسسه ایجاد نخواهد کرد
53
2 7 3 پاکت ب
قیمت تمام شده ساعتی خرید خدمات آموزشی ریال است که پیشنهادهای بیش از پنج درصد از قیمت تمام شده
ترتیب اثر داده نخواهد شد (یعنی حداکثر ریال)
قیمت پیشنهادی ساعتی خرید خدمات آموزشی
هزینه آگهی، گزینش و آموزش ضمن خدمت نیروهای بکار گرفته شده به عهده برنده مناقصه م یباشد
الف مهلت تحویل اسناد مناقصه توسط سازمان از مورخه لغایت به مدت 2 روز کاری
ب مدت تحویل پاکت ها توسط شرکت کنندگان در مناقصه از مورخه لغایت به دبیرخانه سازمان
آموزش و پرورش استان به مدت 2 روز کاری
4 شرایط اختصاصی مناقصه
1 4 نیازهای مربوط به رشته و محل توسط کمیته برنام هریزی و هماهنگی صورت خواهد گرفت
2 4 پیمانکار موظف است کلیه افراد را باید قبل از شروع سال تحصیلی جهت اخذ تأییدیه گزینش به هسته محترم
گزینش استان معرفی نماید و اگر در هر مقطعی از زمان برای فرد یا افرادی از طریق گزینش رای عدم صلاحیت صادر شود
پیمانکار موظف است هر چه سریعتر فرد جایگزین را به جای فرد قبلی معرفی نماید
1 2 4 پیمانکار بایستی به ازای هر یک از افرادی که به گزینش استان معرفی می نماید مبلغ ( ریال)
به حسآب تمرکز درآمد خدمات گزینش واریز نماید
2 2 4 کارفرما از بکارگیری افراد فاقد تأییدیه گزینش در اول سال تحصیلی ممانعت بعمل خواهد آورد، لذا بایستی
پیمانکار طوری برنامه ریزی داشته باشد که تأییدیه گزینش افراد بکار گرفته شده تا شروع سال تحصیلی از هسته محترم گزینش
استان اخذ گردد
3 4 پیمانکار موظف است ترتیبی اتخاذ نمایید قبل از شروع سال تحصیلی برای افراد بکار گرفته شده () با
86 ، در مجموع ساعت /2/ 610 مورخ 25 /2007/ هماهنگی آموزش ضمن خدمت سازمان به استناد بخشنامه 10
حضوری و ساعت غیر حضوری مطآبق جدول زیر دوره آموزشی اجرا گردد در غیر این صورت نیروی انسانی واجد
شرایط شناخته نشده و امکان بکارگیری افراد فاقد دوره آموزشی در شروع سال تحصیلی وجود ندارد هزینه آموزش فوق بر عهده
پیمانکار می باشد
1 3 4 پیمانکار موظف است برای اجرای دور ههای فوق با آموزش ضمن خدمت سازمان قرار منعقد کند
4 4 شرکت طرف قرارداد متعهد م یگردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نباشد
5 4 شرکت طرف قرارداد متعهد م یگردد که مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوعات
قرارداد رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آرا مربوط به هیأتهای حل اختلاف و سایر تعهدات قانون کار را به
عهده بگیرد
6 4 شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً اعم از حقیقی یا حقوقی ندارد
7 4 هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد م یبایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد
8 4 در صورت فسخ یا لغو یا اتمام قرارداد یا اخراج کارکنان تسویه حسآب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد
می باشد و این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی و یا اشتغال دائم برای افراد نخواهد داشت
9 4 شرکت متعهد م یگردد که آموزشهای تخصصی و حرف های لازم را به کارکنان خود جهت واگذاری کار بدهد
10 4 ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنها به عهده شرکت است و شرکت در مقآبل دستگاه
پاسخگوست
11 4 شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظامهای جاری دستگاه، حفظ اسرار و نکات ایمنی م یباشد
12 4 به منظور حسن اجرای قرارداد طرف قرارداد موظف است به میزان 10 % از کل مبلغ قرارداد ضمانتنامه معتبر و
قانونی بسپارد
13 4 کلیه پرداختها به طرف قرارداد به تأیید ناظر یا ناظرین صورت م یگیرد
14 4 نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است
15 4 در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالث واگذار نموده یا در نحوه
انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام قرار داد سر باز می زند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ
قرارداد و اخذ خسارت طبق مقررات مربوط و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت هیچگونه اعتراضی ندارد
54
16 4 ضوآبط و مقررات عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش بر قرارداد حاکم است
17 4 از نیروهای کارآمد، متعهد و از افراد با صلاحیت اخلاقی و با انگیزه انتخآب نموده و توجیه کامل شغلی بعمل آید
18 4 تمامی نیروهایی که به آموزش و پرورش معرفی خواهد شد باید قبلاً مراحل گزینش را طی نموده و آموزش و
پرورش از پذیرش نیروهای بدون گزینش خودداری خواهد کرد در این ارتباط لازم است اسامی و مدارک افراد حداکثر تا تاریخ
/ / هسته محترم گزینش تحویل گردد
19 4 نیروهای شرکتی آبتدا توسط شرکت به آموزش و پرورش ناحیه / منطقه معرفی و توسط معاونت آموزش و پرورش
ناحیه / منطقه به هنرستانها و مراکز آموزشی مورد نیاز معرفی خواهند شد
20 4 ادارات نواحی و مناطق نظارت بهینه مطلوب و مستمر بر عملکرد نیروهای شرکتی خواهند داشت و عملکرد این
نیروها باید مورد تأیید کارشناسی فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش منطقه / ناحیه بوده و گزارشات لازم را هر ماه به
گروه فنی و حرف های و کاردانش استان جهت بررسی و هرگونه اقدام اعلام فرمایند
21 4 برای رسته هنرآموزی مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و برای استاد کاری مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و در مناطقی که با مشکل نیرو مواجه باشد و امکان تأمین نیرو با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق دیپلم عملاً وجود نداشته باشد، با کسب مجوز از
کارشناسان گروه فنی و حرفه ای و کاردانش فقط برای استاد کاری از مدرک تحصیلی دیپلم با اولویت افراد با تجربه استفاده شود
22 4 مناطق و نواحی در هنگام اعلام نیاز می توانند نیروهای توانمند که دارای قآبلیت معلمی بالایی هستند بر اساس
رشته های مورد نیاز و مدارک تحصیلی منطبق را نیز جهت بررسی به همراه اعلام نیاز به کارشناس استان ارسال دارند تا
هماهنگی های لازم در خصوص استفاده از نیروهای منطقه ای و بومی با شرکت طرف قرارداد بعمل آید
23 4 مدارک تحصیلی افراد معرفی شده جهت تدریس و کارگاه باید با رشته تدریس مطآبقت داشته باشد
24 4 شرکت موظف است نیروهای آموزشی را با قوانین و ضوآبط اداری و استانداردهای آموزشی و مهارتی کاردانش و
آشنا نماید
25 4 رعایت نکات اخلاقی، پوشش اسلامی و حفظ شئونات معلمی و ضوآبط و مقررات اداری، نحوه برخورد با اربآب رجوع
و اولیاء و هنرجویان باید دقیقاً رعایت گردد در این ارتباط پیشنهاد می گردد شرکت اقدام به تشکیل کلاسهای توجیهی با حضور
اساتید و کارشناسان را بنماید
26 4 در انتخآب و معرفی نیروهای آموزشی توسط شرکت طرف قرارداد، فرزندان فرهنگی از اولویت برخوردار باشند
27 4 تمامی نیروها باید حداکثر تا مورخه به آموزش و پرورش نواحی و مناطق جهت سازماندهی معرفی شود
28 4 شرکت موظف است موارد مربوط به صلاحیت های معلمی از هسته گزینش و شرح وظایف هنرآموزی و استادکاری
را از کارشناسی تشکیلات و روشهای سازمان آموزش و پرورش استان تحویل گرفته و برآبر مفاد بخشنام ههای مذکور عمل نماید
5 مدارک تحصیلی قآبل قبول
1 5 آموزگاری داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر
2 5 رشته های دبیری داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در مقطع راهنمایی تحصیلی و لیسانس و بالاتر در مقطع
متوسطه در رشته های مرتبط
3 5 رشته های هنرآموزی داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در رشته های مرتبط
4 5 رشته استادکاری داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشت ههای مرتبط
6 شیوه ورود اطلاعات در سیستم بکفا
با توجه به اینکه نیروهای آزاد بکار گرفته شده توسط شرکت یا موسسه بصورت مستقیم از آموزش و پرورش حقوق دریافت
نمی کنند و دارای آبلاغ از سیستم بکفا نیستند لذا وضعیت تراز نیروی انسانی در سیستم با اشکال مواجه می گردد، به منظور مرتفع
نمودن این مشکل به روش زیر اقدام گردد
1 6 فهرست مشخصات این افراد شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و محل صدور به
تفکیک منطقه محل اشتغال جهت تخصیص کد پرسنلی به اداره کل امور اداری و تشکیلات ارسال گردد
2 6 پس از دریافت شماره پرسنلی نسبت به ورود اطلاعات در سیستم بکفا اقدام شود برای جلوگیری از هرگونه اشکال،
سیستم طوری برنامه ریزی شده است که نیازی به ورود اطلاعات در سایر سیستم های مکانیزه (پرسنلی، حقوق و) نبوده و ثبت آبلاغ
غیر موظف » صرفا برای اصلاح تراز نیروی انسانی می باشد لذا چاپ آبلاغ ممنوع است در این رآبطه در بخش آبلاغ، نوع ساعت
ثبت می شود « خرید خدمات
55
جدول شماره 1 پیش بینی متوسط تراکم دانش آموز در کلاس دایر (بخش دولتی بدون بزرگسال) به تفکیک
دوره های تحصیلی در سال تحصیلی 89 88
56
جدول شماره 2 برآورد حداقل مبلغ ریالی اعتبار حق التدریس سازمان آموزش و پرورش استانها
سال تحصیلی 89 88 (به هزار ریال)
ردیف استان برآورد اعتبار حق التدریسمجاز سال 1387
133/627/ 1 آذربایجان شرقی 803
71/660/ 2 آذربایجان غربی 212
41/098/ 3 اردبیل 466
116/801/ 4 اصفهان 787
11/711/ 5 ایلام 954
41/135/ 6 بوشهر 793
35/335/ 7 چهارمحال و بختیاری 292
23/690/ 8 خراسان جنوبی 374
30/311/ 9 خراسان شمالی 507
138/482/ 10 خراسان رضوی 376
143/660/ 11 خوزستان 475
45/329/ 12 زنجان 892
14/537/ 13 سمنان 484
29/142/ 14 سیستان و بلوچستان 524
72/639/ 15 شهر تهران 567
208/066/ 16 شهرستانهای تهران 699
124/503/ 17 فارس 721
40/965/ 18 قزوین 750
15/120/ 19 قم 000
48/527/ 20 کردستان 444
61/140/ 21 کرمان 278
59/321/ 22 کرمانشاه 623
24/442/ 23 کهگیلویه و بویراحمد 341
45/208/ 24 گلستان 517
71/881/ 25 گیلان 236
65/337/ 26 لرستان 821
52/692/ 27 مازندران 665
37/550/ 28 مرکزی 578
69/143/ 29 هرمزگان 111
75/102/ 30 همدان 796
33/819/ 31 یزد 748
1/981/989/ 32 کشور 833
57
جدول شماره 3 برآورد حداکثر مبلغ ریالی اعتبار خرید خدمات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استانها
سال تحصیلی 89 88 (به هزار ریال)
ردیف استان برآورد اعتبار حق التدریس مجاز سال 1387
*
57/269/ 1 آذربایجان شرقی 059
30/711/ 2 آذربایجان غربی 519
17/613/ 3 اردبیل 628
50/057/ 4 اصفهان 909
5/019/ 5 ایلام 409
17/629/ 6 بوشهر 626
15/143/ 7 چهارمحال و بختیاری 697
10/153/ 8 خراسان جنوبی 017
12/990/ 9 خراسان شمالی 646
59/349/ 10 خراسان رضوی 590
61/568/ 11 خوزستان 775
19/427/ 12 زنجان 097
6/230/ 13 سمنان 350
12/489/ 14 سیستان و بلوچستان 653
31/131/ 15 شهر تهران 243
89/171/ 16 شهرستانهای تهران 443
53/358/ 17 فارس 738
17/556/ 18 قزوین 750
6/480/ 19 قم 000
20/797/ 20 کردستان 476
26/202/ 21 کرمان 976
25/423/ 22 کرمانشاه 553
10/475/ 23 کهگیلویه و بویراحمد 289
19/375/ 24 گلستان 079
30/806/ 25 گیلان 244
28/001/ 26 لرستان 923
22/582/ 27 مازندران 571
16/093/ 28 مرکزی 105
29/632/ 29 هرمزگان 762
32/186/ 30 همدان 913
14/494/ 31 یزد 178
849/424/ 32 کشور 214
* بخشی از اعتبار خرید خدمت آموزشی با موافقت معاون برنام هریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع قآبل تخصیص به
نیروهای ح قالتدریس شاغل رسمی یا آزاد فعلی در حد نیاز م یباشد
58
جدول شماره 4 برآورد بازنشستگی پیش از موعد در سال 1388
دوره آبتدایی راهنمایی متوسطه و پیش دانشگاهی سایر (اداری و ستادی) کل جنس جمع زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل
3753 375 233 142 726 271 455 750 220 530 1901 468 آذربایجان شرقی 1433
2128 494 359 135 598 282 316 392 149 244 644 243 آذربایجان غربی 401
924 92 75 18 223 112 112 255 103 152 353 145 اردبیل 208
5250 525 327 198 1448 496 952 1098 320 777 2179 568 اصفهان 1611
641 64 49 15 115 61 55 173 57 116 288 126 ایلام 163
1001 100 77 23 268 144 124 249 111 138 384 146 بوشهر 238
1103 110 65 45 156 76 80 239 76 163 597 221 چهارمحال و بختیاری 376
816 82 41 40 134 50 85 163 55 108 437 143 خراسان جنوبی 294
648 64 49 15 117 40 76 175 60 115 292 92 خراسان شمالی 200
5488 549 394 155 1462 501 962 1152 375 777 2325 648 خراسان رضوی 1677
2000 200 155 45 360 154 206 540 219 321 900 383 خوزستان 517
931 93 64 29 289 108 181 154 38 116 395 79 زنجان 317
350 35 26 9 63 30 33 95 36 59 158 50 سمنان 108
1057 106 71 34 127 52 76 194 68 126 630 185 سیستان و بلوچستان 445
9900 990 332 658 3639 769 2870 2170 520 1650 3101 314 شهر تهران 2787
4802 481 263 217 864 261 603 1296 344 952 2161 414 شهرستانهای تهران 1747
4505 451 314 136 1190 508 682 1093 399 694 1771 636 فارس 1136
1092 109 81 28 173 58 115 216 65 152 594 137 قزوین 456
886 57 45 12 211 78 133 203 68 135 414 150 قم 264
966 97 59 38 228 118 110 307 141 166 334 121 کردستان 213
3066 307 175 132 581 211 370 866 236 630 1312 367 کرمان 946
1516 152 120 32 322 144 178 292 120 172 750 308 کرمانشاه 443
735 73 63 10 256 171 85 152 91 62 254 166 کهگیلویه و بویراحمد 88
1733 173 119 54 415 191 224 248 87 161 897 442 گلستان 455
3017 302 232 70 785 304 481 694 249 445 1237 522 گیلان 715
1495 150 118 32 304 140 164 338 128 210 704 313 لرستان 391
3759 376 290 85 367 158 209 1114 406 708 1902 891 مازندران 1011
1502 150 111 39 440 185 255 462 171 291 451 179 مرکزی 272
666 67 44 23 175 68 107 155 52 102 270 59 هرمزگان 210
2400 240 169 71 481 228 253 446 190 256 1233 474 همدان 760
1526 153 105 48 420 202 218 452 160 292 502 188 یزد 314
345 345 267 78 0 0 0 0 0 0 0 0 حوزه ستادی 0
70000 7559 4892 2668 16939 6170 10769 16131 5312 10819 29371 9178 جمع کل 20193
59
جدول شماره 5 برآورد بازنشستگی عادی در سال 1388
60
جدول شماره 6 زمان بندی ارائه مدارک، اطلاعات و نمون برگ ها به معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت
تاریخ نوع مستندات و اطلاعات درخواستی
haghtad 88/6/5 ارسال فهرست نیروهای حقالتدریس آزاد برای تأیید فایل
88/6/5 ارائه فهرست نیروهای دارای کسری ساعات موظف مطآبق نمون برگ شماره 2
88/6/15 صدور آبلاغ رایانهای برای نیروهای آموزشی
88/6/15 ارسال فهرست مدارس نوبت دوم مطآبق نمون برگ شماره 4
88/6/15 اجرایی و عملیاتی شدن برنامه ساماندهی نیروی انسانی
88/6/31 ارسال نمون برگ شماره 5 در خصوص خرید خدمات آموزشی
88/7/20 ارسال فهرست مدارس زیر حد نصآب مطآبق نمون برگ شماره 1
88/7/30 نمون برگ شماره 3 مقایسه نتایج اجرای برنامه ساماندهی با سال قبل
جدول شماره 7 جدول درجه بندی سازمان آموزش و پرورش استانهای کشور
ردیف درجه اسامی استانهای هم درجه
1 یک شهر تهران خراسان رضوی
2 دو شهرستانهای استان تهران خوزستان فارس اصفهان
3 سه آذربایجان شرقی مازندران کرمان آذربایجان غربی گیلان لرستان کرمانشاه
سیستان و بلوچستان
4 چهار همدان گلستان کردستان هرمزگان اردبیل مرکزی قزوین
5 پنج چهارمحال و بختیاری زنجان قم بوشهر یزد کهگیلویه و بویراحمد ایلام
سمنان خراسان شمالی خراسان جنوبی
61
فهرست مصوبات، بخشنام هها و که در این شیو هنامه به آنها اشاره شده است
75/6/ 620 مورخ 19 / 74 و 7510 /7/ 100 مورخ 11 /600/ 1 شاخ صهای مصوب برنامه دوم ضمیمه بخشنامه شماره 147
87 در خصوص حداکثر تعداد دان شآموزان یک کلاس /7/ 700 مورخ 21 / 2 بخشنامه شماره 16100
87 بازنشستگی عادی و پیش از موعد /12/ 710 مورخ 20 / 3 بخشنامه 65
88 نقل و انتقال فرهنگیان /3/ 710 مورخ 6 / 4 بخشنامه 12
88 در خصوص پرداخت کم کهای /2/ 200 مورخ 21 /4593/ 5 آئی ننامه اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1
رفاهی
87 در خصوص بازخریدی نیروهای فاقد کارایی /12/ 710 مورخ 20 / 6 بخشنامه 64
76 در خصوص مدارس وآبسته /12/ 120 مورخ 10 /10200/ 7 مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به شماره 2
8 ماده 52 و 145 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص دوره پی شدبستانی و تعاون یهای مصرف و مسکن فرهنگیان
86/4/ 9 آئی ننامه اجرایی قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی به شماره 51565 /ت 36146 ه مورخ 6
85 در خصوص مراقبین /9/ 84 و 116033 /ت 35329 ه مورخ 18 /9/ 10 مصوبه های شماره 55028 /ت 29264 ه مورخ 9
سلامت و مربیان بهداشت
86 دفتر توسعه مدیریت، فناوری و تحول اداری (سآبق) در خصوص آزمایشگاه /2/ 660 مورخ 9 /1178/ 11 نامه شماره 25
مرکزی و پژوه شسرای دانش آموزی
140 مورخ / 12 سازمان دانش آموزی، تبصره ذیل ماده 14 اساسنامه سازمان دانش آموزی و بخشنامه شماره 27479
80/5/ 750 مورخ 24 / 80/11/29 و بخشنامه شماره 2815
83/9/ 1802 مورخ 28 / 13 تدریس 10 ساعت موظف نیروهای مشاور، نامه شماره 156081
77/5/ 751 مورخ 28 /1104/ 14 نیروهای مورد نیاز مدارس ایثارگران موضوع بخشنامه شماره 9
67 مجلس شورای اسلامی و /3/ 15 مدارس غیردولتی به استناد ماده 8 قانون تأسیس مدارس غیردولتی مصوب 5
71/3/ 140 مورخ 31 / دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 13 همان قانون به شماره 5769
660 مورخ /6817/ 82 و 700 /4/ 750 مورخ 16 / 16 نیروهای مورد نیاز امور تحصیلی فرزندان شاهد به شمار ههای 1887
85/6/21
84 هیأت وزیران در خصوص /4/ 71 و 23781 /ت 31427 ه مورخ 21 /10/ 5461 ه مورخ 9 / 17 مصوبه شماره 29920
فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور
18 ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت ادارۀ هرگونه درمانگاه، کلینیک و خانه معلم
85/5/ 19 تخصیص نیرو به اتحادیه انجم نهای اسلامی دانش آموزان به استناد مصوبه شماره 58785 /ت 35658 ه مورخ 24
هیأت محترم وزیران
83 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سآبق) و تصویب /7/ 750 مورخ 11 / 20 آموزش از راه دور طی نامه شماره 3606
83/3/ 140 مورخ 30 / 82 هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره 7102 /11/ نامه شماره 42824 /ت 39615 ه مورخ 6
75 هیأت وزیران /5/ 21 راهنمایان آموزشی، مصوبه شماره 26889 /ت 16913 ه مورخ 15
710 / 84 و بخشنامه های شماره 59 /12/ 22 نیروهای قرارداد کارمعین براساس تصویب نامه شماره 84515 مورخ 15
710 /13 ،87/3/ 710 1 /6 ،86/10/ 710 2 /61 ،86/5/ 710 21 /32 ،86/2/ 710 2 /5 ،85/8/ 710/67 29 ،85/7/29
87 و تبصره 5 ماده 42 و ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل اجرایی شماره /9/ 710/43 12 ،88/3/16
85 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی /4/ 100/66741 مورخ 24
64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع مشاغل کارگری و بخشنامه شماره /6/ 9 مورخ 6 / 23 بخشنامه شماره 1301
64 در خصوص مشاغل رسته خدمات آموزشکده های فنی و حرف های /12/ 4650 /د مورخ 12
62
N
وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت
اداره کل امور اداری و تشکیلات
تیر ماه 1388
63
« فهرست مطالب »
عنوان شماره صفحه
فصل اول سازماندهی واحدهای سازمانی
1 تعریف واحد سازمانی 2
2 ماهیت واحد سازمانی 2
3 زمان فعالیت واحد سازمانی آموزشی 2
4 وضعیت واحد سازمانی آموزشی 3
5 ایجاد و یا تغییر اطلاعات واحد سازمانی 3
فصل دوم چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی
بخش اول کلیات
1 مقررات 5
2 سازمان ها و ادارات مجری برنامه ساماندهی 11
3 نحوه محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی 12
4 مرجع تعیین ساعات موظف هفتگی کارکنان 13
5 پرداخت حق التدریس 14
6 طبقه بندی و اولوی تگذاری فعالیت ها 15
بخش دوم جایگاه فعالی تها در برنامه ساماندهی
الف فعالیت های حوزه معاونت آموزش و نوآوری
1 عنوان فعالیت مدیر و معاون 16
2 عنوان فعالیت مدارس شبانه روزی 17
3 عنوان فعالیت مدارس نمونه دولتی 17
4 عنوان فعالیت آموزش و پرورش کودکان استثنایی 17
5 عنوان فعالیت مدارس استعدادهای درخشان 17
6 عنوان فعالیت معلم راهنمای روستایی و عشایری (در دوره آبتدایی) 18
7 عنوان فعالیت گروه های آموزشی 18
8 عنوان فعالیت دبیرستان های وآبسته به سایر سازما نها و نهادها و هنرستا نهای جوار 19
9 عنوان فعالیت معلم جانشین در دوره آبتدایی 19
10 عنوان فعالیت آموزش بزرگسالان 19
11 عنوان فعالیت دوره پیش دبستان (با رویکرد قرآنی) 20
ب فعالیت های حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی
1 عنوان فعالیت معاون پرورشی و تربیت بدنی، مربی پرورشی 20
2 عنوان فعالیت مراقب سلامت (مربی بهداشت) 21
الف
64
3 عنوان فعالیت مجتمع های ورزشی 22
4 عنوان فعالیت بخش مدیریتی و اداری اردوگا ههای دانش آموزی 22
5 عنوان فعالیت کتآبدار 22
6 عنوان فعالیت آزمایشگاه مرکزی و پژوه شسرای دانش آموزی 23
7 عنوان فعالیت کانون های فرهنگی تربیتی 23
8 عنوان فعالیت مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی 24
9 عنوان فعالیت دارالقرآن 24
10 عنوان فعالیت نیروهای اداری سازمان دانش آموزی 24
11 عنوان فعالیت تربیت بدنی 24
12 عنوان فعالیت مشاوره در دوره متوسطه 25
ج فعالیت های حوزه سازمان مدارس غیردولتی و مشارک تهای مردمی
1 عنوان فعالیت نیروهای مورد نیاز امور تحصیلی فرزندان شاهد 25
2 عنوان فعالیت نیروهای مورد نیاز مدارس ایثارگران 26
3 عنوان فعالیت مدارس غیر دولتی 26
4 عنوان فعالیت مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تحصیل اتباع خارجی در داخل کشور 26
د فعالی تهای حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت
1 عنوان فعالیت تعاونی های مصرف و مسکن فرهنگیان - مهدهای کودک 29
2 عنوان فعالیت درمانگاه ها، کلینی کهای فرهنگیان، باشگا هها وخان ههای معلم 30
3 عنوان فعالیت نیروهای اداری ادارات یا مدیریت های آموزش وپرورش 30
ه سایرفعالیت ها
1 عنوان فعالیت اتحادیه انجم نهای اسلامی دانش آموزان 30
2 عنوان فعالیت آموزش از راه دور 30
3 عنوان فعالیت راهنمایان آموزشی 31
4 نیروی انسانی مورد نیاز سازما نهای وآبسته به آموزش و پرورش 31
5 سایرفعالی تهایی که درجدول مصوب هیأت محترم وزیران شاخص معینی دارند 31
84 هیات محترم وزیران 31 /12/ 6 سازماندهی کارکنان قرارداد کار معین موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 84515 مورخ 15
7 عنوان فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 32
8 عنوان فعالیت سایر فعالیت های خارج از شمول این برنامه 32
فصل سوم ساماندهی مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای و دانشگاه شهید رجایی
بخش اول کلیات
* مقدمه 34
1 مقررات 35
2 سازمان ها و مراکز مجری شیوه نامه ساماندهی 36
3 نحوه محاسبه نیروی انسانی مورد نیازمراکز 37
ب
65
4 مرجع تعیین ساعات موظف هفتگی کارکنان 37
5 پرداخت حق التدریس 37
بخش دوم جایگاه فعالی تها در برنامه ساماندهی
الف فعالیت های حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مراکز
1 عنوان فعالیت رئیس مرکز 39
2 عنوان فعالیت معاون مرکز 39
3 عنوان فعالیت سرپرست امور شبان هروزی 39
4 عنوان فعالیت مدرس، دبیر، هنرآموز، استاد کار 40
5 عنوان فعالیت گروه های آموزشی پژوهشی 40
6 عنوان فعالیت کتآبدار 40
7 عنوان فعالیت مسئول آزمایشگاه / کارگاه / سایت کامپیوتر 40
ب فعالیت های سایر حوز ههای مراکز
1 عنوان فعالیت تعاونی های مصرف، مسکن و مهدهای کودک 41
2 عنوان فعالیت درمانگاه و بهداری دانشجویی 41
3 عنوان فعالیت نیروی اداری مراکز 41
4 عنوان فعالیت نیروهای دفتری اداری، ماشی ننویسی 41
5 عنوان فعالیت نیروهای مشاغل رسته خدمات (آشپز، نظافتچی، مکانیسین و) 42
فصل چهارم ضمایم
1 نمون برگ 1 فهرست مدارس زیر حد نصآب 44
2 نمون برگ 2 فهرست مشخصات نیروهای کسری ساعت موظف (بدون تدریس و کلاس) 45
3 نمون برگ 3 نتایج حاصل از اجرای برنامه ساماندهی نیروی انسانی در مقایسه با سال تحصیلی قبل 46
4 نمون برگ 4 فهرست مدارسی که در نوبت دوم فعال م یباشند و مورد تأکید کمیته برنام هریزی استان است 47
5 نمون برگ 5 وضعیت ساعات تخصیص به نیروهای خرید خدمات آموزشی 48
6 نمون برگ 6 فهرست اطلاعات بازنشستگان پیش از موعد 49
7 نمون برگ 7 فهرست مدیران و معاونین واحدهای آموزشی در فعالیتهای غیر از تدریس 50
7 نحوه خرید خدمات آموزشی از مؤسسات غیر دولتی 51
8 جدول شماره 1 پی شبینی متوسط تراکم دان شآموز در کلاس دایر 55
9 جدول شماره 2 برآورد حداقل مبلغ ریالی اعتبار ح قالتدریس 56
10 جدول شماره 3 برآورد حداکثر مبلغ ریالی اعتبار خرید خدمات آموزشی 57
58 11 جدول شماره 4 برآورد بازنشستگی پیش از موعد در سال 1388
59 12 جدول شماره 5 برآورد بازنشستگی عادی در سال 1388
13 جدول شماره 6 زمان بندی ارائه مدارک اطلاعات و نمون بر گها به معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت 60
14 جدول شماره 7 جدول درج هبندی سازمان آموزش و پرورش استان های کشور 60
15 فهرست مصوبات، بخشنام هها و که در این شیو ه نامه به آنها اشاره شده است 61
ج
66
مقدمه
به منظور مدیریت بهینه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و با عنایت به تجربیات و جمع بندی نهایی
نتایج اجرای شیوه نامه های سنوات گذشته، در راستای عملیاتی کردن سیاس تهای راهبردی مبتنی بر ارتقاء
منزلت فرهنگیان گرانقدر، ایجاد و تحول اساسی در زیر ساخت های آموزشی، احیای واقعی امور پرورشی،
گسترش عدالت آموزشی و پرورشی در اقصی نقاط میهن اسلامی، همسو سازی مستمر فعالیت های متعدد
آموزش و پرورش با اهداف عالیه تعلیم و تعلم و توجه به استعدادهای متنوع دان شآموزان عزیر، با رویکردی
علمی، منطقی، قانونی و ضرورت استمرار و تقویت نظارت بر نحوه بهره گیری از منآبع ارزشمند نیروی انسانی
موجود، چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 89 88 تدوین
گردیده است
اهداف برنامه
اهداف اساسی و عمده برنامه چارچوب ساماندهی نیروی انسانی عبارتند از
استمرار تسهیل در عملیاتی شدن سیاستهای راهبردی وزارت متبوع
ارتقاء بهره وری و کیفیت استفاده بهینه از منآبع ارزشمند انسانی موجود
ارتقاء سطح کیفیت فعالی تهای آموزشی و پرورشی
گسترش عدالت آموزشی
ایجاد وحدت رویه و حُسن انجام امور مربوط به سازماندهی نیروی انسانی
د
67


 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


    مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی